بانک جزئیات ساختمان های ایرانی

15,000تومان

بانک جزئیات ساختمان های ایرانی

دسته:

توضیحات

مجموعه دتایل و جزئیات ساختمانهای ایرانی اعم  ساختمانهای بنایی، ساختمانهای مسکونی و اداری با سازه های فولادی و بتنی ، ساختمانهای صنعتی با سازه فولادی که مورد تائید سازمان برنامه بودجه ایران ،معماران و مهندسان ایرانی نیز می باشد.

این مجموعه شامل فایلهای اتوکد جزئیات تیپ ساختمانهای ایرانی می باشد و شما براحتی می توانید هر یک از فایلها را ویرایش کنید،به همراه این مجموعه فایلهای PDF جزئیات ساختمانی نیز قرار داده شده است.این مجموعه شامل سرفصلهای ذیل می باشد:
۱.    بخش پی ها – شالوده ها
۲.    بخش کف ها
۳.    بخش دیوارها
۴.    بخش ستون ها
۵.    بخش سقف ها
۶.    بخش ارتباطات قائم

قیمت مجموعه : ۱۵۰۰۰ تومان (پانزده هزار تومان)

این مجموعه نزدیک به ۷۰۰ دتایل اجرایی ساختمان می باشد و کلیه نقشه ها به شرح ذیل می باشد.

بخش پی ها – شالوده ها
جزئیات شالوده منفرد
جزئیات شالوده نواری
جزئیات شالوده گسترده

بخش کف ها
کف های با لایه مقاومتی شفته با پوشش بتن
کف های با لایه مقاومتی شفته با پوشش آجر سیمانی
کف های با لایه مقاومتی شفته با پوشش سنگ
کف های با لایه مقاومتی شفته با پوشش آجر
کف های با لایه مقاومتی شفته با پوشش سرامیک
کف های با لایه مقاومتی شفته با پوشش موزائیک
کف های با لایه مقاومتی شفته با پوشش بتن
کف های با لایه مقاومتی شفته با پوشش آجر سیمانی
کف های با لایه مقاومتی شفته با پوشش سنگ
کف های با لایه مقاومتی شفته با پوشش موزائیک
کف های با لایه مقاومتی خاک با پوشش قطعات پیش ساخته بتنی
کف ها با لایه مقاومتی خاک با پوشش آجر سیمانی
کف ها با لایه مقاومتی خاک با پوشش سنگ لاشه
کف ها با لایه مقاومتی خاک با پوشش بتن
کف های با لایه مقاومتی خاک با پوشش سنگ
کف های با لایه مقاومتی خاک با پوشش آجر
کف های با لایه مقاومتی خاک با پوشش سرامیک
کف های با لایه مقاومتی خاک با پوشش موزائیک
کف های با لایه مقاومتی سنگ با پوشش آجر
کف های با لایه مقاومتی سنگ با پوشش سرامیک
کف های با لایه مقاومتی سنگ با پوشش موزائیک
کف های با لایه مقاومتی سنگ با پوشش نهائی بتن
کف های با لایه مقاومتی بتن با پوشش سنگ
کف های با لایه مقاومتی بتن با پوشش سرامیک
کف های با لایه مقاومتی بتن با پوشش موزائیک
کف های با لایه مقاومتی بتن با پوشش نهائی
کف های با لایه مقاومتی بتن با پوشش سنگ
کف های با لایه مقاومتی بتن با پوشش سرامیک
کف های با لایه مقاومتی بتن با پوشش موزائیک
کف های با لایه مقاومتی بتن بدون پوشش نهائی

بخش کف ها
کف های با لایه مقاومتی سنگ با پوشش آجر
کف های با لایه مقاومتی سنگ با پوشش چوب
کف های با لایه مقاومتی سنگ با پوشش سرامیک
کف های با لایه مقاومتی سنگ با پوشش موزائیک
کف های با لایه مقاومتی سنگ با پوشش ترکیبات پلیمری
کف های با لایه مقاومتی سنگ با پوشش ترکیبات نساجی
کف های با لایه مقاومتی بتن با پوشش سنگ
کف های با لایه مقاومتی بتن با پوشش چوب
کف های با لایه مقاومتی بتن با پوشش سرامیک
کف های با لایه مقاومتی بتن با پوشش موزائیک
کف های با لایه مقاومتی بتن با پوشش ترکیبات پلیمری
کف های با لایه مقاومتی بتن با پوشش ترکیبات نساجی
کف های با لایه مقاومتی بتن با پوشش سنگ
کف های با لایه مقاومتی بتن با پوشش چوب
کف های با لایه مقاومتی بتن با پوشش سرامیک
کف های با لایه مقاومتی بتن با پوشش موزائیک
کف های با لایه مقاومتی بتن با پوشش ترکیبات پلیمری
کف های با لایه مقاومتی بتن با پوشش ترکیبات نساجی
کف های با لایه مقاومتی شفته با پوشش سنگ
کف های با لایه مقاومتی شفته با پوشش سرامیک
کف های با لایه مقاومتی شفته با پوشش موزائیک
آستانه فلزی
آستانه فلزی در کف سرویس
آستانه فلزی
آستانه فلزی در کف سرویس یا آشپزخانه
آستانه فلزی در کف سرویس یا آشپزخانه
آستانه سنگی در کف سرویس یا آشپزخانه
آستانه سنگی در کف سرویس
آستانه سنگی
آستانه سنگی درکف سرویس

بخش کف ها
جزئیات آستانه فلزی در ورودی
جزئیات اختلاف سطح یا سکودرهمکف با پوشش سنگ
جزئیات اختلاف سطح یا سکودرهمکف با پوشش سنگ
جزئیات اختلاف سطح یا سکودرهمکف با پوشش سنگ
جزئیات اختلاف سطح یا سکودرهمکف پله موزائیک
جزئیات اختلاف سطح یا سکودرهمکف جزئیات پله موزائیک
جزئیات اختلاف سطح یا سکودرهمکف پله آجری
جزئیات پله با ساختار بتنی با پوشش سنگ
جزئیات پله با ساختار آجری با پوشش سنگ
جزئیات پله با ساختار آجری با پوشش سنگ
جزئیات پله با ساختار سنگی با پوشش سنگ
جزئیات پله با ساختار سنگی با پوشش آجر
درز انبساط در کف پارکینگ
درز انبساط درهمکف
درز انبساط درهمکف
در کف با عایق رطوبتی
درزهای انبساط و اقباض
کفشوی پیش ساخته
جزئیات کف شوی در سرویس های
جزئیات زیردوشی پیش ساخته
توالت ایرانی
جزئیات اجرای کاسه توالت فرنگی
محل عبورلوله های تاسیساتی
محل عبورلوله های تاسیساتی
کانال تاسیساتی آجری
کانال تاسیساتی بتنی
کانال تاسیساتی آجری
کانال تاسیسات بتنی
دست اندازآجری با در پوش سنگ
دست اندازآجری با در پوش چوب

بخش کف ها
جزئیات حفاظ فلزی
جزئیات حفاظ فلزی
جزئیات حفاظ فلزی
دست انداز بلوک بتنی با درپوش بتنی
دست انداز بلوک بتنی با درپوش سنگ
دست انداز بلوک بتنی با درپوش چوب
دست انداز بلوک بتنی با درپوش چوب
دست انداز بلوک بتنی با درپوش سرامیک
جزئیات پریز برق درکف
کانال کنترل بتنی
جزئیات سکوی بار انداز
جزئیات سکوی بار انداز
جزئیات کف کاذب در همکف با پوشش چوب با ترکیب پلیمری
کف کاذب با پوشش فلز
جزئیات سکوی چوبی در همکف
جزئیات سکو با پله در همکف با پوشش نهایی ورقهای پلیمری
جزئیات سکو با پله در همکف با پوشش نهایی کاشی یا سرامیک
جزئیات سکو با پله در همکف با پوشش نهایی چوب
جزئیات سکو با پله در همکف با پوشش نهایی مواد نساجی (موکت)
جزئیات درزهای کنترل واجرا درزهای کنترل واجرا
جزئیات سرویس ها درهمکف جزئیات اجرای تی شویه
کف لاستیکی جزئیات پوشش کف در فضاهای بهداشتی

بخش دیوارها
جزئیات پوشش نهائی چوب روی ساختار اصلی دیوار
جزئیات پوشش نهائی چوب روی ساختار اصلی دیوار
جزئیات سازه های تقویتی کنج دیوار
دیوار بتنی پیش ساخته جزئیات جانبی درکشوئی کامیون رو
جزئیات دیوارهای سنگی بدون پوشش نهائی
جزئیات دیوارهای سنگی با پوشش اندود گچی
جزئیات دیوارهای سنگی دیواربا پوشش اندود سیمانی
جزئیات دیوارهای سنگی دیوار سرویس یا آشپزخانه با پوشش کاشی با سرامیک
جزئیات دیوارهای سنگی  دیوار سرویس یا آشپزخانه با پوشش کاشی یا سرامیک
جزئیات دیوارهای سنگی محوطه بدون پوشش نهائی
جزئیات دیوارهای سنگی دیوار حائل زیر زمین
جزئیات دیوارهای سنگی دیوار حائل _ زیر زمین
جزئیات دیوارهای سنگی جزئیات قرنیز کاشی یا سرامیک
جزئیات دیوارهای سنگی جزئیات قرنیز چوبی
جزئیات دیوارهای سنگی جزئیات قرنیز سنگ
جزئیات دیوارهای سنگی جزئیات قرنیز پلیمری
جزئیات دیوارهای سنگی کف پنجره سنگی
جزئیات دیوارهای سنگی جزئیات جانبی کف پنجره سنگی
جزئیات دیوارهای سنگی کف پنجره بتنی
جزئیات دیوارهای سنگی کف پنجره کاشی با سرامیک
جزئیات دیوارهای سنگی کف پنجره چوبی
جزئیات دیوارهای سنگی کف پنجره اندود سیمانی
جزئیات دیوارهای سنگی کف پنجره فلزی
جزئیات دیوارهای سنگی جزئیات جانبی کف پنجره فلزی
جزئیات دیوارهای سنگی نعل درگاه بتنی
جزئیات دیوارهای سنگی نعل درگاه فلزی
جزئیات دیوارهای سنگی نعل درگاه فلزی
جزئیات قاب جانبی در فلزی  A .B
جزیئات دیوارهای سنگی جزئیات کف پنجره کرکره فلزی
جزئیات نعل درگاه پنجره فلزی کرکره ای

بخش دیوارها
دیوارهای سنگی درپوش بتنی
جزئیات دیوارهای سنگی درپوش فلزی
جزئیات دیوارهای سنگی درپوش سنگی
جزئیات دیوارهای سنگی شناژ بتنی مسلح افقی
جزئیات دیوارهای سنگی شناژ بتنی مسلح افقی
دیوارهای سنگی شناژ بتنی فلزی افقی
دیوارهای سنگی شناژ بتنی قائم
جزئیات دیوار های سنگی شناژ فلزی قائم
جزئیات سایبان بتنی
جزئیات سایه بان و نعل درگاه بتنی
جزئیات بازشو کولرگازی دردیوار
جزئیات بازشو کولرگازی
جزئیات دیوارهای سنگی درز کنترل دیوارهای سنگی ( نما )
جزئیات دیوارهای سنگی درز کنترل دیوارهای سنگی ( مقطع افقی )
جزئیات دیوار آجری غیرباربر با پوشش اندود گچی
جزئیات دیوار باربر و غیرباربر با پوشش اندود گچی
جزئیات دیوار آجری باربر با پوشش اندودگچی
جزئیات دیوار آجری باربر با پوشش اندود سیمانی
جزئیات دیوار آجری غیربابر با پوشش سیمانی
جزئیات دیوار آجری باربر و غیربابر با پوشش اندود سیمانی
جزئیات دیوار آجری باربر و غیربابر با پوشش کاشی یا سرامیک
جزئیات دیوار آجری غیربابر با پوشش کاشی یا سرامیک
جزئیات دیوار آجری باربر و غیرباربر با پوشش کاشی یا سرامیک
جزئیات دیوار آجری باربر با پوشش کاشی یا سرامیک
جزئیات دیوار آجری باربر با پوشش کاشی یا سرامیک
جزئیات دیوار آجری غیرباربر نمایان ( بدون پوشش نهایی )
جزئیات دیوار آجری باربر و غیرباربر نمایان ( بدون پوشش نهایی )
جزئیات اتصال دیوار آجری به ستون فلزی  نمایان ( بدون پوشش نهایی )
جزئیات اتصال دیوار آجری به ستون بتنی  نمایان ( بدون پوشش نهایی )
جزئیات اتصال دیوار آجری باربر نمایان ( بدون پوشش نهایی )

بخش دیوارها
جزئیات دیوار آجری باربر و غیر باربر با پوشش سنگ
جزئیات دیوار آجری باربر با پوشش سنگ مصنوعی
جزئیات دیوار آجری باربر و غیر باربر با پوشش سنگ مصنوعی
جزئیات دیوار آجری غیر باربر با پوشش آجرنما
جزئیات دیوار آجری باربر و غیر باربر با پوشش آجرنما
جزئیات دیوار آجری غیر باربر با پوشش اندودگچی
جزئیات دیوار آجری غیر باربر با پوشش کاشی یا سرامیک
جزئیات دیوار آجری غیر باربر با پوشش سیمانی
جزئیات دیوار آجری غیر باربر با پوشش کاشی یا سرامیک
جزئیات دیوار آجری غیر باربر با پوشش کاشی یا سرامیک
جزئیات دیوار آجری غیر باربر با پوشش کاشی یا سرامیک
جزئیات دیوار آجری غیر باربر با پوشش کاشی یا سرامیک
جزئیات دیوار آجری غیر باربر با پوشش اندود سیمانی
جزئیات دیوار باربر با غیربابر آجری با پوشش نهائی چوب
قاب پنجره آهنی دیوار ۳۵ سانتیمتری با پوشش سیمانی
دیوارهای دوجداره جزئیات دیوارهای دوجداره آجری
قاب پنجره آهنی دیوار ۳۵ سانتیمتری با پوشش سنگ
دیوارهای دوجداره جزئیات دیوارهای دوجداره آجری
قاب پنجره آلمینیومی دیوار ۳۵ سانتیمتری نمایان
جزئیات دیوارهای دوجداره آجری
قاب پنجره آلمینیومی دیوار ۳۵ سانتیمتری با پوشش سنگ
قاب پنجره آلمینیومی دیوار۲۲ سانتیمتری نمایان
قاب پنجره فلزی دیوار۲۲ سانتیمتری با پوشش سنگ
قاب پنجره فلزی دیوار۲۲ سانتیمتری با پوشش سنگی
قاب پنجره آلمینیومی دیوار۱۱ سانتیمتری
قاب پنجره آهنی دیوار ۳۵ سانتیمتری بدون پوشش نهایی
قاب پنجره آلمینیومی دیوار ۳۵ سانتیمتری با پوشش سیمانی
قاب پنجره آلمینیومی دیوار ۳۵ سانتیمتری
قاب پنجره آلمینیومی دیوار ۳۵ سانتیمتری نمایان
قاب پنجره آهنی دیوار۲۲ سانتیمتری نمایان

بخش دیوارها
قاب پنجره آلمینیومی دیوار ۲۲ سانتیمتری نمایان
اتصال با دیواره های درگاه دیوار آجرنمایان
اتصال با دیواره های درگاه دیوار با پوشش سیمانی
اتصال با دیواره های درگاه دیوار با پوشش سنگ
مشخصات ورق فلزی
اتصال دیوارهای دوجدار در کنج
اتصال دیوار به ستون های دو جداره مابین وداخلی
جزئیات کف پنجره بتنی
جزئیات کف پنجره آجری
جزئیات کف پنجره بتنی
جزئیات نعل درگاه بتنی
جزئیات نعل درگاه فلزی
جزئیات نعل درگاه بتنی
جزئیات جانبی پنجره
جزئیات جانبی پنجره
جزئیات جانبی قاب پنجره
جزئیات جانبی قاب فلزی در
جزئیات شناژ بتنی افقی
قاب پنجره آلمینیومی دیوار ۳۵ سانتیمتری با پوشش سنگ
قاب پنجره آلمینیومی دیوار ۳۵ سانتیمتری با پوشش سنگ
قاب پنجره آهنی دیوار ۳۵ سانتیمتری با پوشش سنگ
قاب پنجره آهنی دیوار ۳۵ سانتیمتری نمایان
قاب پنجره فلزی دیوار ۲۲ سانتیمتری با پوشش سنگ
قاب پنجره آهنی دیوار ۱۱ سانتیمتری با پوشش سیمانی
قاب پنجره آلمینیومی دیوار ۱۱ سانتیمتری با پوشش سنگ
جزئیات قاب فلزی در
جزئیات اتصال قاب فلزی دربا دیوار – دیوار ۲۲ – ۱۱ سانتیمتری به بالا
جزئیات اتصال قاب فلزی دربه نعل درگاه – دیوار ۱۱ سانتیمتری
جزئیات اتصال قاب فلزی دربا دیوار – دیوار ۱۱ سانتیمتری
دیوارهای آجری جزئیات جانبی قاب فلزی در

بخش دیوارها
دیوارهای آجری جزئیات جانبی قاب فلزی در
دیوارهای آجری جزئیات جانبی قاب فلزی در
دیوارهای آجری جزئیات جانبی قاب فلزی در
جزئیات عبور کانال تاسیسات در دیوارهای آجری
دیوارهای دو جداره جزئیات دیوار ترکیبی آجری و بلوک بتنی
جزئیات عبور کانال تاسیسات در دیوار آجری
دیوارهای دو جداره ترکیبی جزئیات کف پنجره بتنی
دیوارهای دوجداره ترکیبی جزئیات جانبی قاب پنجره
دیوارهای دوجداره ترکیبی نعل درگاه بتنی روی پنجره
دیوارهای آجری جزئیات درز انبساط
دیوار آجری جزئیات درز انبساط
دیوار آجری جزئیات درز انبساط
جزئیات دست انداز آجری جزئیات درپوش کاشی یا سرامیک
دیوارهای آجری جزئیات شناژ بتنی افقی
پلان شناژ بتنی قائم در دیوار آجری باربر
پلان شناژ بتنی قائم باربر در دیوار آجری
جزئیات شناژ بتنی قائم در دیوار آجری
دیوارهای آجری غیر باربر جزئیات شناژ بتنی قائم داخلی
جزئیات بند کشی دیوار آجری نمایان ( بدون پوشش نهایی )
جزئیات دیوارهای آجری جزئیات باز شو کولرگازی دردیوار آجری
دیوارهای آجری جزئیات محل شوفاژ با فن کوئل
دیوارهای آجری جزئیات محل شوفاژ با فن کوئل
دیوارهای آجری جزئیات درز کنترل
جزئیات دیواربلوک بتنی باربر مسلح بدون پوشش نهائی ( نمایان )
دیوار سبک پیش ساخته باپوشش سنگ و کاشی
دیوار بلوک بتنی باربر مسلح با پوشش نهایی سنگ پلاک
دیوار سبک پیش ساخته باپوشش کاشی
دیوار بلوک بتنی باربر مسلح با پوشش نهایی آجر
جزئیات دیوار بلوک بتنی باربر مسلح باپوشش نهائی چوب
جزئیات دیوار بلوک بتنی باربر مسلح باپوشش نهائی اندود سیمان

بخش دیوارها
جزئیات دیوار بلوک بتنی باربر مسلح با پوشش نهائی اندود گچ
دیوار بلوک بتنی بابر مسلح با پوشش نهایی کاشی یا سرامیک
جزئیات دیوار بلوک بتنی باربر مسلح با پوشش نهائی کاشی یا سرامیک
دیوار بلوک بتنی غیربابر مسلح بدون پوشش نهایی ( نمایان )
دیوار بلوک بتنی غیربابر مسلح بدون پوشش نهایی سنگ پلاک
دیوار بلوک بتنی غیر بابر غیر مسلح با پوشش نهایی آجر
جزئیات دیوار بلوک بتنی غیر بابر غیر مسلح با پوشش نهائی چوب
دیوار بلوک بتنی غیر بابر غیر مسلح با پوشش اندود سیمان
دیوار بلوک بتنی غیر بابر غیر مسلح با پوشش نهایی گچ
دیوار بلوک بتنی غیر بابر غیر مسلح با پوشش نهایی کاشی یا سرامیک
دیوار بلوک بتنی غیر بابر غیر مسلح با پوشش نهائی کاشی یا سرامیک
جزئیات دیوار بلوک بتنی مسلح با پوشش ورق موجدار آزبستی
دیوار بلوک بتنی غیر بابر باپوشش نهائی آجر
دیوار بلوک بتنی جزئیات ازاره بتنی پیش ساخته
جزئیات ازاره بتنی پیش ساخته و عایقکاری دیوار
جزئیات ازاره سنگی
جزئیات ازاره سنگی
جزئیات قرنیز سنگی
جزئیات قرنیز چوبی
جزئیات قرنیز کاشی
جزئیات قرنیز موزائیکی
جزئیات قرنیز پلیمری
جزئیات کف پنجره سنگی
جزئیات خارجی کف پنجره فلزی
جزئیات داخلی کف پنجره کاشی یا سرامیک
جزئیات داخلی کف پنجره بتنی بیرونی
جزئیات اتصال نعل درگاه به قاب در – در دیوار بلوک سیمانی غیر مسلح
جزئیات نعل درگاه بتنی
در دییوار بلوک بتنی غیر مسلح بدون پوشش نهائی
جزئیات نعل درگاه فلزی

بخش دیوارها
جزئیات نعل درگاه پنجره
جزئیات نعل درگاه بتنی
قاب در – در دیوار بلوک بتنی غیر مسلح
قاب در – در دیوار بلوک بتنی نمایان غیر مسلح
دیوارهای سبک پیش ساخته با پوشش سنگ
دیوارهای فلزی جزئیات نعل درگاه فلزی
دیوارهای سبک پیش ساخته با پوشش کاشی
دیوارهای سبک پیش ساخته با پوشش کاشی
دیوارهای سبک پیش ساخته پوشش صفحات گچی پیش ساخته
دیوارهای سبک پیش ساخته با عایق حرارتی
دیوارهای سبک پیش ساخته جزئیات تقلیل صدا
دیوارهای سبک پیش ساخته جزئیات دیوار آتش باد ( ۲ساعت )
دیوارهای سبک پیش ساخته جزئیات دیوار سرویس بهداشتی
دیوارهای سبک پیش ساخته جزئیات نصب صفحات گچی
دیوارهای سبک پیش ساخته جزئیات قرنیز
دیوارهای سبک پیش ساخته جزئیات کف پنجره فلزی
دیوارهای سبک پیش ساخته جزئیات جانبی پنجره آلمینیوم
دیوارهای سبک پیش ساخته جزئیات جانبی پنجره آلمینیوم
دیوارهای سبک پیش ساخته جزئیات اتصال قاب وکف پنجره
دیوارهای سبک پیش ساخته جزئیات قاب در
دیوارهای سبک پیش ساخته جزئیات درز انبساط و کنترل
دیوارهای سبک پیش ساخته جزئیات درز انبساط و کنترل
دیوارهای سبک پیش ساخته جزئیات درز انبساط و کنترل
دیوارهای سبک پیش ساخته جزئیات درز انبساط ( ۲ساعت مقاومت حرارتی )
دیوارهای سبک پیش ساخته جزئیات درز انبساط ( ۱ساعت مقاومت حرارتی )
جزئیات دیوارهای بلوک بتنی جزئیات شناژ افقی فلزی
دیوارهای سبک پیش ساخته جزئیات باز شو
دیوارهای سبک پیش ساخته جزئیات پریز برق
دیوار بلوک بتنی جزئیات درز انبساط
دیوار بلوک بتنی جزئیات درز انبساط

بخش دیوارها
جزئیات کلاف افقی بتنی در دیوار بلوک بتنی غیر مسلح نمایان
جزئیات کلاف افقی بتنی در دیوار بلوک بتنی غیر مسلح نمایان
جزئیات کلاف عمودی بتنی در دیوار بلوک بتنی
جزئیات جرز در دیوار بلوک بتنی محوطه
جزئیات دیوارهای بلوک بتنی جزئیات شناژ قائم فلزی
جزئیات نعل درگاه وسایبان بتنی
جزئیات دیوارهای بلوک بتنی
جزئیات اتصال زیر پنجره با کرکره فلزی در دیوار بلوک بتنی غیر مسلح
جزئیات اتصال کرکره فلزی با نعل درگاه دیوار بلوک بتنی غیر مسلح
جزئیات درز کنترل در دیوار بلوک بتنی مسلح
جزئیات قاب در اتصال در اتاقها یا سرویسها به دیوار
جزئیات در و قفسه بندی کمد چوبی
جزئیات در کمد ( فوقانی . کف )
جزئیات درکمد ( قسمت میانی )
جزئیات در کمد ( جانبی . میانی )
جزئیات در کمد – کمد چوبی
جرئیات قفسه بندی کمد قفسه میانی
جزئیات دیوارهای فلزی ذوزنقه ای بدون عایق
جزئیات دیوارهای فلزی ذوزنقه ای عایق
جزئیات دیوارهای فلزی فصل مشترک ورق های ذوزنقه ایی
جزئیات دیوارهای فلزی – دیوار فلزی روی آجر
جزئیات دیوارهای فلزی – دیوار فلزی روی بلوک بتنی
دیوارهای فلزی جزئیات دیوار فلزی روی دیوار ترکیبی
دیوارهای فلزی جزئیات دیوار فلزی روی بتن
دیوارهای فلزی پیش ساخته جزئیات نصب دیوار های فلزی جدا کننده
جزئیات دیوار فلزی جدا کننده درفضاهای بهداشتی
جزئیات دیوارهای فلزی جدا کننده (پانل)
دیوار فلزی روی آجر جزئیات کف پنجره فلزی
دیوارهای فلزی جزئیات نعل درگاه فلزی
دیوارهای فلزی جزئیات جانبی پنجره فلزی

بخش دیوارها
جزئیات دیوارهای سنگی دیوار مختلط از سنگ و آجر
جزئیات لوله های آبرو جزئیات اتصال ناودان به دیوار
جزئیات کانالهای تاسیساتی لوله تاسیسات در دیوار
جزئیات کانالهای تاسیساتی کانال تا سیساتی با صفهات پیش ساخته
دیوارهای بتنی کف پنجره فلزی در دیوار بتنی
دیوارهای بلوک بتنی با پوشش آجر جزئیات جانبی در فلزی ( صنعتی )
دیوار بلوک بتنی با پوشش آجر جزئیات جانبی در فلزی بالارونده ( صنعتی )
دیوار بلوک بتنی جزئیات جانبی در کشوئی کامیون رو
درهای صنعتی جزئیات در فلزی صنعتی
جزئیات در فلزی صنعتی – جزئیات جانبی وبالای در فلزی
جزئیات دیوارهای سفالی غیرباربر با پوشش اندود گچی
جزئیات دیوارهای سفالی غیرباربر با پوشش اندود گچی
جزئیات دیوارهای سفالی غیرباربر با پوشش اندود سیمانی
جزئیات دیوارهای سفالی غیرباربر با پوشش اندود سیمانی
جزئیات دیوار سفالی غیر باربر باپوشش کاشی یا سرامیک در فضاهای غیر مرطوب
جزئیات دیوار سفالی غیر باربر باپوشش کاشی یا سرامیک در فضاهای غیر مرطوب
جزئیات دیوار سفالی غیر باربر باپوشش کاشی یا سرامیک
جزئیات دیوار سفالی غیر بابر باپوشش کاشی یا سرامیک
جزئیات دیوار سفالی غیرباربر با پوشش کاشی یا سرامیک در فضاهای مرطوب
جزئیات دیوار سفالی غیرباربر با پوشش کاشی یا سرامیک در فضاهای مرطوب
جزئیات دیوار سفالی غیرباربر با پوشش سنگ
جزئیات دیوار سفالی غیرباربر با پوشش سنگ
جزئیات دیوار سفالی غیرباربر با پوشش سنگ مصنوعی
جزئیات دیوار سفالی غیرباربر با پوشش آجر نما
دیوارهای فلزی عایق دار جزئیات دیوارهای ساده
جزئیات دیوارهای فلزی عایق دار فصل مشترک پانل های ساندویچی
دیوارهای فلزی عایق دار جزئیات انتهای دیوار فلزی
دیوارهای فلزی عایق دار جزئیات دیوار فلزی روی بلوک بتنی
دیوار فلزی عایق دار جزئیات دیوار فلزی روی دیوار ترکیبی
دیوار فلزی عایق دار روی دیوار بتنی پیش ساخته

بخش دیوارها
دیوارهای فلزی عایق دار – دیوار فلزی روی آجر
دیوارهای فلزی عایق دار جزئیات قاب جانبی پنجره فلزی
جزئیات دیوارهای فلزی جزئیات کف پنجره فلزی
دیوارهای فلزی عایق دار جزئیات کف پنجره
جزئیات دیوارهای فلزی عایق دار جزئیات نعل درگاه فلزی
دیوارهای فلزی جزئیات نعل درگاه فلزی
دیوارهای فلزی عایق دار جزئیات جانبی در فلزی
دیوارهای فلزی عایق دار جزئیات جانبی در فلزی بالارونده
دیوارهای فلزی عایق دار جزئیات جانبی در فلزی بالارونده
دیوارهای فلزی جزئیات نعل درگاه فلزی بالارونده
دیوارهای فلزی عایق دار جزئیات جانبی در فلزی کشویی
دیوارهای فلزی جزئیات جانبی در فلزی کشویی
دیوارهای فلزی جزئیات ریل در فلزی کشویی
دیوارهای فلزی عایق دار جزئیات نعل درگاه و ریل در کشوئی فلزی
دیوارهای فلزی عایق دار جزئیات جانبی در کشوئی کامیون رو
دیوارهای فلزی عایق دار جزئیات جانبی در کشوئی کامیون رو

بخش ستون ها
جزئیات ستون بتنی باپوشش نهائی سنگ
جزئیات ستون بتنی باپوشش نهائی چوب
جزئیات ستون بتنی باپوشش اندودهای سیمانی
جزئیات ستون بتنی باپوشش اندودهای گچی
جزئیات ستون بتنی باپوشش نهائی کاشی یا سرامیک و چسب
جزئیات ستون بتنی باپوشش کاشی یا سرامیک
جزئیات ستون بتنی باپوشش نهائی آجر
جزئیات ستون بتنی باپوشش نهائی سنگ
جزئیات ستون فلزی با پوشش نهائی سنگ
جزئیات ستون فلزی با پوشش نهائی چوب
جزئیات ستون فلزی با پوشش نهائی چوب
جزئیات ستون فلزی با پوشش اندودهای سیمانی
جزئیات ستون فلزی با پوشش اندودهای سیمانی
جزئیات ستون فلزی با پوشش اندودهای گچی
جزئیات ستون فلزی با پوشش اندودهای گچی
جزئیات ستون فلزی با پوشش نهائی کاشی یا سرامیک و چسب
جزئیات ستون فلزی با پوشش کاشی یا سرامیک
جزئیات ستون فلزی باپوشش نهائی کاشی یا سرامیک و چسب
جزئیات ستون فلزی با پوشش کاشی یا سرامیک
جزئیات ستون فلزی باپوشش نهائی آجر
فصل مشترک پوششهای نهائی سنگ واندود های گچی یا سیمانی
فصل مشترک پوششهای نهائی چوب واندود های گچی یا سیمانی
فصل مشترک پوششهای نهائی سرامیک و اندودهای گچی یا سیمانی
جزئیات ستون ضد حریق بمدت ۲ساعت
جزئیات ستون ضد حریق بمدت ۱ساعت

بخش سقف ها
جزئیات کفسازی در طبقات سقف های بتنی با پوشش سنگ
جزئیات کفسازی در طبقات سقف های بتنی با پوشش چوب
جزئیات کفسازی در طبقات سقف های بتنی با پوشش سرامیک
جزئیات کفسازی در طبقات سقف های بتنی با پوشش موزائیک
جزئیات کفسازی در طبقات سقف های بتنی با پوشش ترکیبات پلیمری
جزئیات کفسازی در طبقات سقف های تیرچه بلوک بدون پوشش زیرین اندود گچ
جزئیات کفسازی در طبقات سقف های تیرچه بلوک با پوشش زیرین اندود سیمانی
جزئیات کفسازی در طبقات سقف های بتنی با پوشش زیرین چوب
جزئیات کفسازی در پشت بام سقف های بتنی با پوشش موزائیک
جزئیات کفسازی در پشت بام سقف های بتنی با پوشش عایق پیش ساخته
جزئیات کفسازی در پشت بام سقف های بتنی با پوشش آسفالت
جزئیات کفسازی در طبقات سقف های تیرچه بلوک با پوشش سنگ
جزئیات کفسازی در طبقات سقف های تیرچه بلوک با پوشش چوب
جزئیات کفسازی در طبقات سقف های تیرچه بلوک با پوشش سرامیک
جزئیات کفسازی در طبقات سقف های تیرچه بلوک با پوشش موزائیک
جزئیات کفسازی در طبقات سقف های تیرچه بلوک با پوشش ترکیبات پلیمری
جزئیات کفسازی در طبقات سقف های تیرچه بلوک با پوشش زیرین اندود گچ
جزئیات کفسازی در طبقات سقف های تیرچه بلوک با پوشش زیرین اندود سیمانی
جزئیات کفسازی در طبقات سقف های تیرچه بلوک با پوشش زیرین چوب
جزئیات کفسازی در پشت بام سقف های تیرچه بلوک با پوشش موزائیک
جزئیات کفسازی در پشت بام سقف های تیرچه بلوک با پوشش آسفالت
جزئیات کفسازی در پشت بام سقف های تیرچه بلوک با پوشش عایق های پیش ساخته
جزئیات کفسازی در طبقات سقف طاق ضربی با پوشش سنگ
جزئیات کفسازی در طبقات سقف طاق ضربی با پوشش چوب
جزئیات کفسازی در طبقات سقف طاق ضربی با پوشش سرامیک
جزئیات کفسازی در طبقات سقف طاق ضربی با پوشش موزائیک
جزئیات کفسازی در طبقات سقف طاق ضربی با پوشش ترکیبات پلیمری
جزئیات کفسازی در طبقات سقف طاق ضربی با پوشش زیرین چوب
جزئیات کفسازی در طبقات سقف طاق ضربی با پوشش اندود گچ
جزئیات کفسازی درطبقات سقف طاق ضربی با پوشش اندود سیمانی
جزئیات کفسازی درپشت بام سقف طاق ضربی با پوشش موزائیک
جزئیات کفسازی درپشت بام سقف طاق ضربی با پوشش آسفالت
جزئیات کفسازی درپشت بام سقف طاق ضربی با پوشش عاق های پیش ساخته
جزئیات کفسازی درطبقات سقف های مرکب با پوشش سنگ

بخش سقف ها
جزئیات کفسازی درطبقات سقف های مرکب با پوشش سنگ
جزئیات کفسازی درپشت بام سقف های مرکب با پوشش موزائیک
جزئیات کفسازی درپشت بام سقف های مرکب با پوشش عایق های پیش ساخته
جزئیات کفسازی درپشت بام سقف های مرکب با پوشش چوب
جزئیات کفسازی درطبقات سقف های مرکب با پوشش سرامیک
جزئیات کفسازی درطبقات سقف های مرکب با پوشش موزائیک
جزئیات کفسازی درطبقات سقف های مرکب با پوشش ترکیبات پلیمری
جزئیات کفسازی درطبقات سقف های مرکب بدون پوشش زیرین
جزئیات کفسازی در پشت بام سقف های مرکب با پوشش آسفالت
جزئیات کفسازی در آشپزخانه و سرویس ها سقف های بتنی با پوشش سنگ
جزئیات کفسازی در آشپزخانه و سرویس ها سقف های بتنی با پوشش سرامیک
جزئیات کفسازی در آشپزخانه و سرویس ها سقف های بتنی با پوشش موزائیک
جزئیات کفسازی در آشپزخانه و سرویس ها سقف های بتنی با پوشش ترکیبات پلیمری
جزئیات کفسازی در آشپزخانه و سرویس ها سقف های تیرچه بلوک با پوشش سنگ
جزئیات کفسازی در آشپزخانه و سرویس ها سقف های تیرچه بلوک با پوشش سرامیک
جزئیات کفسازی در آشپزخانه و سرویس ها سقف های تیرچه بلوک با پوشش موزائیک
جزئیات کفسازی در آشپزخانه و سرویس ها سقف های تیرچه بلوک با پوشش ترکیبات پلیمری
جزئیات کفسازی در آشپزخانه و سرویس ها سقف طاق ضربی با پوشش سنگ
جزئیات کفسازی در آشپزخانه و سرویس ها سقف طاق ضربی با پوشش سرامیک
جزئیات کفسازی در آشپزخانه و سرویس ها سقف طاق ضربی با پوشش موزائیک
جزئیات کفسازی در آشپزخانه و سرویس ها سقف طاق ضربی با پوشش ترکیبات پلیمری
جزئیات کفسازی در آشپزخانه و سرویس ها سقف های  مرکب با پوشش سنگ
جزئیات کفسازی در آشپزخانه و سرویس ها سقف های  مرکب با پوشش سرامیک
جزئیات کفسازی در آشپزخانه و سرویس ها سقف های  مرکب با پوشش موزائیک
جزئیات کفسازی در آشپزخانه و سرویس ها سقف های  مرکب با پوشش ترکیبات پلمیری
جزئیات اتصال آستانه در طبقات آستانه فلزی
جزئیات اتصال آستانه در طبقات آستانه فلزی در کف سرویس
جزئیات اتصال آستانه در طبقات آستانه فلزی در کف سرویس
جزئیات اتصال آستانه در طبقات آستانه فلزی در کف سرویس یا آشپزخانه
جزئیات اتصال آستانه در طبقات آستانه فلزی در کف سرویس یا آشپزخانه

بخش سقف ها
جزئیات اتصال آستانه در طبقات آستانه سنگی
جزئیات اتصال آستانه در طبقات آستانه سنگی
جزئیات اتصال آستانه در طبقات آستانه سنگی
جزئیات اتصال آستانه در طبقات آستانه سنگی
جزئیات سقف های کاذب جزئیات درز انبساط در سقف کاذب
جزئیات درزهای انبساط جزئیات درز انبساط در دیوار یا سقف
جزئیات سقف های کاذب جزئیات درز انبساط در سقف کاذب
جزئیات درزهای انبساط جزئیات درز انبساط در بام
جزئیات درزهای انبساط جزئیات درز انبساط در بام
جزئیات درز انبساط درز انبساط در طبقات
جزئیات درز انبساط درز انبساط در طبقات
جزئیات درز انبساط در کف طبقات با عایق رطوبتی
جزئیات درز انبساط درز انبساط بام
جزئیات آبروها جزئیات آبرو میانی بام
جزئیات آبروها جزئیات آبرو میانی بام
جزئیات کفشوی ها جزئیات کفشوی سرویس ها یا آشپزخانه در طبقات
جزئیات سرویسها زیردوشی حمام
جزئیات سرویس ها در طبقات جزئیات اجرائی کاسه توالت ایرانی
جزئیات سرویس ها در طبقات جزئیات توالت فرنگی
جزئیات کانال های تاسیساتی جزئیات نصب هوا کش در سقف
جزئیات کانال های تاسیساتی جزئیات پوشش کانال کولر در بام با در پوش سنگی
جزئیات کانال های تاسیساتی جزئیات دودکش در بام
جزئیات کانال های تاسیساتی محل عبور لوله های تاسیساتی
دست انداز بلوک بتنی جزئیات دست انداز باز شو تاسیسات
دست انداز بلوک بتنی جزئیات دست انداز باز شو تاسیسات
جزئیات دست انداز بام در پوش سنگی
جزئیات دست انداز بام در پوش فلزی
جزئیات دست انداز بام در پوش فلزی
جزئیات جانپناه بام جانپناه آجری
جزئیات جانپناه بام جانپناه آجری

بخش سقف ها
جزئیات جانپناه بام جانپناه بلوک بتنی
جزئیات جانپناه بام جانپناه بلوک بتنی
جزئیات در پوش بتنی در دیوار بلوک بتنی
جئیات در پوش سنگی در دیوار بلوک بتنی
جزئیات در پوش فلزی در دیوار بلوک بتنی
جزئیات سقف کاذب با پوشش زیرین لمبه چوبی
جزئیات سقف کاذب لمبه آلومینیم
جزئیات سقف کاذب صفحات سبک گچی
جزئیات سقف کاذب صفحات سبک پیش ساخته
جزئیات نورگیرهای سقفی جزئیات نورگیری روی سقف صاف فابیس
جزئیات کف کاذب درطبقات با پوشش چوب یا ترکیبات پلیمری
جزئیات سقف کاذب جزئیات دریچه بازدید
جزئیات سقف کاذب جزئیات دریچه بازدید
جزئیات سقفهای شیبدار بتنی با پوشش شیروانی
جزئیات سقفهای شیبدار بتنی با پوشش ورق موجدار گالوانیزه
جزئیات سقفهای شیبدار بتنی با پوشش ورقهای آردواز
جزئیات سقفهای شیبدار بتنی با پوشش ورقهای آردواز
جزئیات سقفهای شیبدار بتنی با پوشش ورقهای موجدار آزبستی
جزئیات زیرین سقفهای شیبدار با پوشش چوبی
جزئیات زیرین سقفهای شیبدار بااندود های سیمانی
جزئیات زیرین سقفهای شیبدار بتنی بااندود گچ
جزئیات زیرین سقفهای شیبدار فلزی با پوشش شیروانی
جزئیات سقفهای شیبدار فلزی با پوشش ورق موجدار گالوانیزه
جزئیات روئی سقفهای شیبدار با پوشش پانلهای ساندویچی
جزئیات سقفهای شیبدار فلزی با پوشش ورقهای آردواز

بخش سقف ها
جزئیات سقفهای شیبدار فلزی با پوشش ورقهای آردواز
جزئیات سقفهای شیبدار فلزی با پوشش ورقهای موجدار آبزستی
جزئیات زیرین سقفهای شیبدار با پوشش چوبی
جزئیات زیرین سقفهای شیبدار بااندودهای سیمانی
جزئیات زیرین سقفهای شیبدار بااندودهای گچ
جزئیات سقفهای شیبدار طاق ضربی با پوشش شیروانی
جزئیات سقفهای شیبدار طاق ضربی با پوشش ورق موجدار گالوانیزه
جزئیات سقفهای شیبدار طاق ضربی با پوشش ورق های آردواز
جزئیات سقفهای شیبدار طاق ضربی با پوشش ورق های آردواز
جزئیات سقفهای شیبدار طاق ضربی با پوشش ورقهای موجدار آزبستی
جزئیات زیرین سقفهای شیبدار با پوشش چوبی
جزئیات زیرین سقفهای شیبدار بااندودهای سیمانی
جزئیات زیرین سقفهای شیبدار طاق ضربی با پوشش اندودهای گچ
جزئیات سقفهای شیبدار بتنی با پوشش شیروانی
جزئیات سقفهای شیبدار فلزی با پوشش شیروانی
جزئیات سقفهای شیبدار طاق ضربی با پوشش شیروانی
جزئیات سقفهای شیبدار فلزی با پوشش ورقهای موجدار آبزستی
جزئیات درز انبساط سقفهای شیبدار با پوشش ورقهای موجدار آزبست
جزئیات درز انبساط سقفهای شیبدار با پوشش ورقهای موجدار گالوانیزه
جزئیات درز انبساط سقفهای شیبدار با پوشش پانلهای ساندویچی
جزئیات درز انبساط سقفهای شیبدار با پوشش ورقهای آردواز
جزئیات درز انبساط سقفهای شیبدار با پوشش ورقهای گالوانیزه
جزئیات آبروی سقفهای شیبدار با پوشش ورق گالوانیزه ( شیروانی )
جزئیات آبرو سقفهای شیبدار با پوشش ورقهای آردواز
جزئیات آبرو سقفهای شیبدار با پوشش پانلهای ساندویچی
جزئیات آبرو سقفهای شیبدار با پوشش ورقهای گالوانیزه
جزئیات بازشو سقفهای شیبدار با پوشش ورق موجدارگالوانیزه
جزئیات سقفهای کاذب در سقفهای شیبدار با پوشش فلزی ( دامپا )
جزئیات نصب و آب بندی پنجره نورگیر
جزئیات نورگیر پلیمری سقف شیبدار با پوشش ورقهای آردواز

بخش سقف ها
جزئیات نورگیر پلیمری سقف شیبدار با پوشش ورقهای موجدار
جزئیات خط الراس سقفهای شیبدار با پوشش شیروانی
جزئیات خط الراس سقفهای شیبدار با پوشش شیروانی
جزئیات خط الراس سقفهای شیبدار با پوشش ورقهای آردواز
جزئیات خط الراس سقفهای شیبدار با پوشش ورقهای موجدار آزبستی
جزئیات خط الراس سقفهای شیبدار با پوشش پانل های ساندویچی
جزئیات باز شو سقفهای شیبدار با پوشش ورق موجدار آزبستی
جزئیات باز شو سقفهای شیبدار با پوشش ورقهای آردواز
جزئیات باز شو سقفهای شیبدار با پوشش پانلهای ساندویچی
جزئیات باز شو سقفهای شیبدار با پوشش ورقهای آردواز
جزئیات انتهای سقف شیبدار فلزی (درجهت مخالف شیب ) با پوشش ورق موجدار آزبستی
جزئیات انتهای سقف شیبدار فلزی (درجهت مخالف شیب ) با پوشش ورق موجدار آزبستی
جزئیات انتهای سقف شیبدار فلزی (درجهت مخالف شیب ) با پوشش ورق موجدار آزبستی
جزئیات کنسول سقفهای شیبدار با پوشش ورقهای آردواز
جزئیات کنسول سقفهای شیبدار با پوشش ورقهای موجدار سیمانی
جزئیات کنسول سقفهای شیبدار با پوشش ورقهای آردواز
جزئیات کنسول سقفهای شیبدار با پوشش ورقهای آزبستی
جزئیات اتصال پانل سقف شیب دار عایق دار
جزئیات دست انداز دیوارهای فلزی عایق دار
جزئیات آبروسقفهای شیبدار با پوشش پانلهای ساندویچی
جزئیات آبرومیانی در سقف های شیبدار فلزی عایق دار
جزئیات آبرو کناری در سقف های شیبدار فلزی عایق دار
جزئیات دست انداز بام با درپوش فلزی
جزئیات کنسول فلزی سقف شیبدار

بخش ارتباطات قائم
جزئیات پله های طاق ضربی داخلی جزئیات اتصال پله طاق ضربی به همکف پله با پوشش موزائیک
جزئیات پله های طاق ضربی داخلی جزئیات اتصال پله طاق ضربی به همکف پله با پوشش سنگ
جزئیات پله های طاق ضربی داخلی جزئیات اتصال پله طاق ضربی به همکف پله با پوشش موزائیک
جزئیات پله های طاق ضربی داخلی جزئیات اتصال پله طاق ضربی به همکف پله با پوشش سنگ
جزئیات پله های بتنی داخلی جزئیات اتصال بالائی پله بتنی پله با پوشش موزائیک
جزئیات پله های بتنی داخلی جزئیات اتصال بالائی پله بتنی پله با پوشش سنگ
جزئیات پله های بتنی داخلی جزئیات اتصال پله بتنی به همکف پله با پوشش موزائیک
جزئیات پله های بتنی داخلی جزئیات اتصال پله بتنی به همکف پله با پوشش سنگ
جزئیات پله بتنی محوطه پله بدون پوشش نهائی
جزئیات پله های فلزی داخلی جزئیات بالائی پله فلزی با کف پله بتنی
جزئیات پله های فلزی داخلی جزئیات اتصال پله فلزی به همکف با کف پله بتنی
جزئیات پله های فلزی داخلی جزئیات بالائی پله فلزی با کف پله فلزی آجدار
جزئیات پله های فلزی داخلی جزئیات اتصال پله فلزی به همکف با کف پله فلزی آجدار
جزئیات پله های فلزی داخلی جزئیات بالائی پله فلزی با کف پله فلزی مشبک
جزئیات پله های فلزی داخلی جزئیات اتصال پله فلزی به همکف با کف پله فلزی مشبک
جزئیات پله های فلزی پله مدور
جزئیات پله های فلزی مدور
جزئیات پله های فلزی پله مدور
جزئیات پله های فلزی پله مدور
جزئیات اتصال پائینی پله ضربی با پا گرد پله موزائیکی پیش ساخته
جزئیات پله بتنی
جزئیات اتصال پاگرد پله بتنی اتصال با دیوار جانبی
جزئیات اتصال پاگرد بتنی پله اتصال با دیوار جانبی سنگی
جزئیات اتصال پاگرد بتنی پله اتصال با دیوار جانبی آجری
جزئیات دست انداز پله دست انداز آجری با در پوش چوبی
جزئیات دست انداز پله دست انداز آجری با در پوش سنگی
جزئیات دست انداز پله دست انداز آجری با در پوش چوبی
جزئیات دست انداز پله دست انداز آجری با در پوش سنگی
جزئیات دست انداز پله دست انداز آجری با در پوش بتنی
جزئیات دست انداز پله دست انداز بتنی

بخش ارتباطات قائم
جزئیات دست انداز پله دست انداز فلزی
جزئیات اتصال پاگرد پله با ساختار فلزی اتصال پاگرد پله با دیوار جانبی
جزئیات اتصال پاگرد پله ضربی اتصال با دیوار جانبی ضربی
جزئیات چاه آسانسور با دیوار بتنی درجا
جزئیات چاه آسانسور با دیوار بلوک بتنی
جزئیات در آسانسور درطبقات
جزئیات درب آسانسور درطبقات
جزئیات نردبام ها جزئیات نردبام فلزی
جزئیات نردبام ها جزئیات نردبام فلزی
جزئیات رامپ ها جزئیات رامپ بتنی
جزئیات رامپ ها جزئیات رامپ سنگی با پوشش سنگ
جزئیات رامپ ها جزئیات رامپ سنگی با پوشش موکت یا مواد پلیمری
جزئیات رامپ ها جزئیات رامپ با ساختار آجری با پوشش آجر
جزئیات رامپ ها جزئیات رامپ با ساختارآجری با پوشش آجر
جزئیات رامپ ها رامپ با ساختار آجری با پوشش سنگ
جزئیات رامپ ها رامپ با ساختار بتنی با پوشش سنگ
جزئیات رامپ ها رامپ با ساختار آجری با پوشش آجر
جزئیات رامپ ها جزئیات رامپ بتنی با پوشش سنگ
جزئیات رامپ ها جزئیات رامپ بتنی
جزئیات دست انداز رامپ دست انداز آجری با در پوش سنگی
جزئیات دست انداز رامپ دست انداز آجری با در پوش بتنی
جزئیات دست انداز رامپ دست انداز آجری با در پوش بتنی
جزئیات دست انداز رامپ دست انداز بتنی

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بانک جزئیات ساختمان های ایرانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جهت ارسال معادله زیر را تکمیل کنید * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

اطلاعات فروشنده