بخشنامه ها

دانلود فهرست بهای سال ۱۳۹۶

فهرست بها سال ۱۳۹۶ شامل موارد زیر : فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۳۹۶ شماره ضابطه : ۹۵/۱۰۹۵۳۹۰ منبع دانلود   فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۶ شماره ضابطه : ۹۵/۱۰۹۵۳۹۸ منبع دانلود فهرست بهای واحد پایه رشته …

ادامه نوشته »

پرسش و پاسخ های بخشنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی

پرسش و پاسخ های مطروحه مربوط به بخشنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی (تعدیل – مابه التفاوت – ارز …. ) به انضمام متن کامل موادی از بخشنامه ها که پرسش پیرامون آنها شکل گرفته است پرسش و پاسخ های مطروحه مربوط به بخشنامه های سازمان مدیریت و برنامه …

ادامه نوشته »

تغییر در حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکت های پیمانکاری آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکارا

تغییر در حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکت های پیمانکاری آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران شماره ضابطه : ۹۷/۵۷۶۷۵۶ تاریخ ابلاغ: ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ منبع: http://bpms.mporg.ir…b0-ac690b57bc93 دانلود: http://bpms.mporg.ir…9&Mode=Download فایل های پیوستی

ادامه نوشته »

دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال ۱۳۹۵

دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال ۱۳۹۵ شماره ضابطه : ۹۵-۵۴۶۲۷۱ تاریخ اجرا : ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ منبع: http://bpms.mporg.ir…b0-ac690b57bc93 دانلود: راهنمای آنالیز خودرو-۱۳۹۲ دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال ۱۳۹۵

ادامه نوشته »

شاخص های قطعی تعدیل آحاد بها، دوره های سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۴

شاخص های قطعی تعدیل آحاد بها، دوره های سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۴ شماره ضابطه : ۹۴/۲۴۳۸۴۰ تاریخ ابلاغ : ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ منبع: http://bpms.mporg.ir…b0-ac690b57bc93 دانلود: http://bpms.mporg.ir…5&Mode=Download  

ادامه نوشته »