خانه / دانلود / تمرین و نمونه سوالات درسی / نمونه سوالات تستی درس شناخت مواد و مصالح رشته نقشه کشی هنرستان+پاسخ
آموزش استاتیک آموزش نرم افزار SAP آموزش مقاومت مصالح
آموزش هیدرولیک آموزش نرم افزار ETABS آموزش مهندسی زلزله
آموزش مکانیک خاک آموزش نرم افزار ABAQUS آموزش مصالح ساختمانی
آموزش المان محدود آموزش نرم افزار AutoCAD دورس کنترل فعال سازی
آموزش تحلیل سازه ها آموزش نرم افزار OpenSees آموزش آزمون های غیرمخرب
آموزش تحلیل ارتعاشات آموزش راه سازی با Civil 3D آموزش متلب در دینامیک سازه
آموزش زمین شناسی مهندسی آموزش زبان تخصصی عمران آموزش اصول دینامیک سازه ها
● آموزش های رایگان ● تبلیغات دیجیتال هوشمند ● استخدام در فرادرس

نمونه سوالات تستی درس شناخت مواد و مصالح رشته نقشه کشی هنرستان+پاسخ

منبع : آموزش معماری(معماری آنلاین)

نمونه سوالات تستی درس شناخت مواد و مصالح رشته نقشه کشی هنرستان

۱

کدام یک ریز دانه می باشند؟

 
الف ) ماسه               ب ) لای                     ج ) شن                   د ) الف و ب

 

۲

کدام یک از خاکهای زیر میان دانه می باشند؟ 

 
الف ) خاک رس          ب ) ماسه                   ج ) لای                  د ) شن    
  

۳

ابعاد ذرات ماسه …………….. میکرون تا ……………….. میلیمتر می باشد. 

الف ) ۶۰-۲                 ب ) ۶۰-۶۰                 ج ) ۶۰-۳۰               د ) ۶۰-۳۲ 

۴

ابعاد ذرات شن …………….. تا ……………….. میلیمتر می باشد.

 
الف ) ۲-۶۰            ب ) ۲۰-۶۰                   ج ) ۳۰-۶۲                          د ) ۲۰-۴۰ 

۵

کدامیک جزو خاکهای چسبنده می باشند. 

الف ) ماسه              ب ) خاک رس              ج ) لای                      د ) موارد ب و ج           

۶

در کدام خاک نیروی چسبندگی باعث نگهداری دانه ها بر روی هم هستند .

 
الف ) ماسه                ب ) خاک رس               

  ج ) لای                    د ) موارد ب و ج          

 

۷

کدام ملات برای دیوارهای سنگی بکارمی رود.

 
الف ) ملات ماسه سیمان        ب ) ملات باتارد        

ج ) ملات ماسه آهکی              د ) هرسه مورد

 

۸

آجرهائی که ……………..دارنددچارمشکل آلوئک خواهد شد.

 
الف ) دانه های ریزآهکی   ب ) دانه های ریزسولفاتی  

ج ) دانه های درشت آهکی   د ) دانه های درشت سولفاتی 

۹

سنگدانه ها ……………….. حجم بتن را تشکیل می دهند.

 
الف ) ۴/۳           ب ) ۳/۲                  ج ) ۳/۱                  د ) ۲/۱

 

۱۰

دانه بندی سنگدانه ها یعنی :

 
الف ) جدا کردن شن و ماسه از هم      ب ) مخلوط کردن شن و ماسه با هم

ج ) توزیع اندازه ذرات سنگدانه                د ) توزیع شن و ماسه به نسبت مساوی

 

۱۱

کدام خصوصیت ازخصوصیات اصلی آجرنمی باشد.

 
الف ) یکپارچه وسخت       ب ) مقاوم دربرابریخبندان         ج ) تخلخل درآب       د ) مقاومت مکانیکی 

۱۲

بزرگترین اندازه سنگدانه در بتن ریزی های حجیم ……………. میلیمترمی باشد.
 

الف ) ۶۳                       ب ) ۶۰            ج ) ۲۲                د ) ۳۰                

 

 

۱۳

بزرگترین اندازه سنگدانه در بتن های معمولی ……………. میلیمترمی باشد.
 

الف ) ۶۳                 ب ) ۶۰                    ج ) ۲۲                د ) ۳۰                  

 

۱۴

عامل اساسی در مقاومت بتن چه می باشد؟
 

الف ) مقدار سیمان       ب ) مقدار سنگدانه       ج ) مقدار میلگرد         د ) نسبت آب به سیمان   
 
 
 
 

 

۱۵

مبنای محاسبات در تعیین مقاومت فشاری بتن بر مبنای بتن …………… روزه می باشد. 

الف ) ۷                     ب ) ۲۸                   ج ) ۵۶                   د ) ۹۰

 

۱۶

کدامیک از مواد متشکله سیمان نمی باشد ؟
 

الف ) آهک زنده         ب ) سیلیس     ج ) اکسید آلومینیوم         د ) ماسه

 

۱۷

پختن سیمان در چه دمائی انجام میگیرد؟
 

الف ) ۱۴۰۰ درجه سانتیگراد     ب ) ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد 

ج ) ۹۰۰ درجه سانتیگراد          د ) ۱۸۰ درجه سانتیگراد 

 ۱۸

از سیمان معمولی در چه کارهائی استفاده می شود؟

 
الف ) کارهای بنائی و بتنی معمولی          ب ) در بتن ریزیهای حجیم         

ج ) در مناطق سردسیر             د )  در جاهائی که خطر سولفاتها وجود دارد 

۱۹

از سیمان نوع ۲ در چه کارهائی استفاده می شود؟

 
الف ) کارهای بنائی و بتنی معمولی          ب ) در بتن ریزیهای حجیم         

  ج ) در مناطق سردسیر        د )  در جاهائی که سولفاتهای متوسط وجود دارد
 

 

۲۰

از سیمان نوع ۴ در چه کارهائی استفاده می شود؟ 

الف ) کارهای بنائی و بتنی معمولی    ب ) در بتن ریزیهای حجیم  

 ج ) در مناطق سردسیر        د )  در جاهائی که خطرسولفاتها وجود دارد

 

۲۱

از سیمان نوع ۵ در چه کارهائی استفاده می شود؟

 
الف ) کارهای بنائی و بتنی معمولی           ب ) در بتن ریزیهای حجیم   

ج ) در مناطق سردسیر        د )  در جاهائی که خطرشدید سولفاتها وجود دارد 

۲۲

از سیمان نوع ۳ در چه کارهائی استفاده می شود؟ 

الف ) کارهای بنائی و بتنی معمولی        ب ) در بتن ریزیهای حجیم   

ج ) در مناطق سردسیر        د )  در جاهائی که خطرشدید سولفاتها وجود دارد

 

۲۳

استفاده از مواد کندگیر در ساخت بتن در چه جاهائی کاربرد دارد. 

الف ) در برابر یخبندان                      ب ) در هوای گرم                   

ج ) در هوای سرد                           د ) موارد الف و ج

 

۲۴

برای مقاومت بتن در برابر یخبندان به آن چه موادی اضافه می کنند؟

الف ) مواد روان کننده               ب ) مواد حباب زا                 

ج ) مواد کندگیر                       د ) مواد زودگیر
 

 

۲۵

استفاده از مواد زودگیر در ساخت بتن در چه جاهائی کاربرد دارد.

 
الف ) در برابر یخبندان                      ب ) در هوای گرم                  

ج ) در هوای سرد                             د ) موارد الف و ج 

۲۶

برای هیدراتاسیون کامل سیمان به چه مقدار آب نیاز می باشد؟

الف ) ۳۵-۲۵ درصد وزن سیمان        ب ) ۳۰-۲۰ درصد وزن سیمان      

ج ) ۲۵-۱۵ درصد وزن سیمان            د )۸۰-۶۵ درصد وزن سیمان                    

 

۲۷

کدام گزینه در مورد ترکیبات سیمان صحیح می باشد؟. 

الف ) آهک زنده –سیلیس-آلومینا-اکسیدآهن           ب ) آهک –سیلیس-آلومینا-اکسیدآهن  

ج ) آهک زنده –سیلیس-آلومینیوم-اکسیدآهن          ج ) آهک زنده –خاک رس-آلومینیا-اکسیدآهن                      

۲۸

گچ ساختمانی در چه دمائی تهیه می گردد.

 
الف ) ۱۵۰-۱۰۷ درجه سانتیگراد          ب ) ۱۸۰-۱۶۰ درجه سانتیگراد        

  ج ) ۲۰۰-۱۸۰ درجه سانتیگراد             د ) ۳۲۰-۳۰۰ درجه سانتیگراد                                              
 

 

۲۹

گچ مدل در چه دمائی تهیه می گردد.

 
الف ) ۱۵۰-۱۰۷ درجه سانتیگراد         ب ) ۱۸۰-۱۶۰ درجه سانتیگراد         

ج ) ۲۰۰-۱۸۰ درجه سانتیگراد               د ) ۳۲۰-۳۰۰ درجه سانتیگراد                                              
  

۳۰

گچ اندود در چه دمائی تهیه می گردد. 

الف ) ۱۵۰-۱۰۷ درجه سانتیگراد          ب ) ۱۸۰-۱۶۰ درجه سانتیگراد         

ج ) ۲۰۰-۱۸۰ درجه سانتیگراد              د ) ۳۲۰-۳۰۰ درجه سانتیگراد  
                                          

۳۱

گچ سوخته در چه دمائی تهیه می گردد. 

الف ) ۱۵۰-۱۰۷ درجه سانتیگراد         ب ) ۱۸۰-۱۶۰ درجه سانتیگراد         

ج ) ۲۰۰-۱۸۰ درجه سانتیگراد            د ) ۳۲۰-۳۰۰ درجه سانتیگراد                                               

۳۲

در تهیه ملات گچ چه مقدار آب به آن اضافه میکنیم .
 

 الف ) ۳۵-۲۵ درصد وزن گچ        ب ) ۸۰-۶۵ درصد وزن گچ     

 ج ) ۸۰-۶۰ درصد وزن گچ           د ) ۸۵-۶۵ درصد وزن گچ                      

۳۳

به چه دلیل از ملات گچ و خاک استفاده می نمائیم ؟ 

الف ) براب کندگبر کردن گچ               ب ) برای اندود روی دیوارهای داخلی           

ج ) مقرون به صرفه بودن                   د ) هر سه مورد                        
  

۳۴

چنانچه نسبت آب به گچ مصرفی ۵۰ درصد باشد آغاز گرفتن ملات گچ چقدر طول می کشد؟ .
 

الف ) ۱۰ دقیقه                                         ب) ۱۵ دقیقه                                                     

ج )   ۵۶ دقیقه                                          د ) ۳۲ دقیقه                  

 

۳۵

چنانچه نسبت آب به گچ مصرفی ۸۰ درصد باشد آغاز گرفتن ملات گچ چقدر طول می کشد؟ .
 

الف ) ۱۰ دقیقه                                     ب) ۱۵ دقیقه                                             

 ج )   ۵۶ دقیقه                                     د ) ۲۰ دقیقه                  

۳۶

کدامیک از خصوصیات سنگهای آذرین می باشد؟
 

الف) از سرد شدن و انجماد مواد مذاب داخل زمین به وجود می آید.

ب) از ته نشین شدن مواد محلول در آب دریاها و رودخانه ها به وجود می اید.

ج) سنگهائی هستند که طی فرایندی سبب تغییراتی در شکل،ساخت و ترکیب کانی شناسی آنها می شود.

د) سنگهائی که به وسیله جریان رودخانه ها در محل جمع می شود.

 

۳۷

کدامیک از خصوصیات سنگهای رسوبی می باشد؟
 

الف) از سرد شدن و انجماد مواد مذاب داخل زمین به وجود می آید.

ب) از ته نشین شدن مواد محلول در آب دریاها و رودخانه ها به وجود می اید.

ج) سنگهائی هستند که طی فرایندی سبب تغییراتی در شکل،ساخت و ترکیب کانی شناسی آنها می شود.

د) سنگهائی که به وسیله جریان رودخانه ها در محل جمع می شود.

 

۳۸

کدامیک از خصوصیات سنگهای دگرگون می باشد؟

 
الف) از سرد شدن و انجماد مواد مذاب داخل زمین به وجود می آید.

ب) از ته نشین شدن مواد محلول در آب دریاها و رودخانه ها به وجود می اید.

ج) سنگهائی هستند که طی فرایندی سبب تغییراتی در شکل،ساخت و ترکیب کانی شناسی آنها می شود.

د) سنگهائی که به وسیله جریان رودخانه ها در محل جمع می شود.

 

۳۹

سنگ کوارتزیت جزو کدام دسته از سنگها می باشد
 

الف) رسوبی                 ب) دگرگون                       

ج) آذرین                       د) آذرین آتشفشانی 

۴۰

سنگ گرانودیوریت جزو کدام دسته از سنگها می باشد 

الف) رسوبی                 ب) دگرگون                       

ج) آذرین                       د) آذرین آتشفشانی

 

۴۱

سنگ دیوریت جزو کدام دسته از سنگها می باشد 

الف) رسوبی                           ب) دگرگون                         ج) آذرین                       د) آذرین آتشفشانی
  

۴۲

سنگ گرانیت جزو کدام دسته از سنگها می باشد

 
الف) رسوبی                   ب) دگرگون                        

ج) آذرین                           د) آذرین آتشفشانی

 

۴۳

سنگ مرمر جزو کدام دسته از سنگها می باشد 

الف) رسوبی                           ب) دگرگون                         ج) آذرین                       د) آذرین آتشفشانی

 

۴۴

کدام دسته از سنگها دارای ساختمان بلوری می باشند. 

الف) رسوبی                        ب) دگرگون                     ج) آذرین درونی                   د) آذرین آتشفشانی 

۴۵

کدامیک از خصوصیات زیر مربوط به سنگهای آذرین درونی می باشد.
 

الف) ساختمان بلوری                  ب) مقاومت یکسان در تمام جهات   

ج) مقاوم در برابر اسید سیتریک      د) هر سه مورد

 

۴۶

سنگ کلسیت جزو کدام دسته از سنگها می باشد 

الف) رسوبی                           ب) دگرگون                         ج) آذرین                       د) آذرین آتشفشانی 

۴۷

شن و ماسه جزو کدام دسته از سنگها می باشند. 

الف) رسوبی                           ب) دگرگون                         ج) آذرین                       د) آذرین آتشفشانی 

۴۸

سنگ کوارتزیت جزو کدام دسته از سنگها می باشد 

الف) رسوبی                           ب) دگرگون                         ج) آذرین                       د) آذرین آتشفشانی

 

۴۹

کدامیک جزو سنگهای رسوبی آواری می باشند. 

الف) سینیت                         ب) کنگلومرا                    ج) دیوریت                 د) گابرو

 

۵۰

کدامیک جزو سنگهای رسوبی غیر آواری می باشند.

 
الف) سینیت                       ب) کنگلومرا                    ج) سنگ گچ              د) گرانیت

 

۵۱

کدامیک از سنگهای زیر در دیوار سازی استفاده می شود؟
 

الف) سنگ بادکوبه ای            ب) تراورتن                       ج) مرمریت                د) گرانیت

 

۵۲

کدامیک از سنگهای زیر در دیوار سازی استفاده می شود؟
 

الف) قواره بادبر                    ب) تراورتن                        ج) مرمریت                د) گرانیت

 

۵۳

کدامیک از سنگهای زیر در نماسازی استفاده می شود؟

 
الف) گرانیت                     ب) تراورتن                         ج) چینی                  د) هر سه مورد 

۵۴

کدامیک از سنگهای زیر در نماسازی استفاده می شود؟

 
الف) گرانیت                     ب) تراورتن                        ج) مرمریت                 د) هر سه مورد 

۵۵

سنگهای ساختمانی باید حداکثر ………………. درصد جذب آب را داشته باشد.

 
الف) ۶                 ب) ۸                     ج) ۱۸               د) ۱۲ 

کلید سوالات شناخت مواد و مصالح 

http://www.fa.omran-yar.ir

همچنین ببینید

۵ نمونه تمرین حل شده مربوط به درس طراحی سازه های بتن آرمه

منبع: http://omrandl.ir/دا…حی-سازه-های-بت/ مجموعه به صورت یک فایل پی دی اف در ۲۱ صفحه و شامل …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جهت ارسال معادله زیر را تکمیل کنید * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.