خانه / متره و برآورد پروژه / مصالح پای کار

مصالح پای کار

مصالح پای کار

  1. مصالح پاي کار، به مصالحی اطلاق می شود که براي اجراي موضوع پیمان ، مورد نیاز باشد و در کار نصب شود با توجه به برنامه زمانبندي اجراي کار، طبق مشخصات فنی توسط پیمانکار تهیه و در کارگاه به طور مرتب به شکلی انبار شود که قابل اندازه گیري یا شمارش باشد. هنگام ورود مصالح به کارگاه ، باید صورت جلسه ورود که در آن ، نوع ، مقدار و تاریخ ورود مشخص شده است ، با حضور مهندس مشاور تنظیم شود.
  2. در قیمت ردیف هاي فهرست ضمیمه ، هزینه بارگیري ، حمل تا فاصله پیش بینی شده در ردیف هاي فصل هاي مربوط و باراندازي مصالح در کارگاه به صورت منظم ، در نظر گرفته شده است و هیچ گونه پرداختی براي حمل مازاد مصالح ، به استثناي موارد پیش بینی شده در مقدمه فصل ها، انجام نمی شود.
  3. هنگام تهیه صورت وضعیت موقت ، مقدار مصالح پاي کار، اندازه گیري می شود و براي تقویت بنیه مالی پیمانکار، 70 درصد بهاي مصالح پاي کار و هزینه حمل بدون اعمال ضریب 0.7 (براي مصالحی که مشمول هزینه حمل مازاد می شوند)، با احتساب ضریب منطقه اي، ضریب بالاسري و ضریب پیشنهادي پیمانکار، در صورت وضعیت ها منظور می شود.
  4. تمام مصالح پاي کار، پس از منظور شدن در صورت وضعیت ، متعلق به کارفرماست و پیمانکار حق خارج کردن آن ها را از محوطه کارگاه ندارد، مگر مصالحی که براي اجراي موضوع پیمان ، ضرورتی نداشته باشد. که در این صورت ، پس از کسر آن از صورت وضعیت (چنانچه در صورت وضعیت منظور شده باشد)، پیمانکار می تواند با پیشنهاد مهندس مشاور و موافقت کارفرما، آن ها را از کارگاه خارج کند.
  5. مسوولیت حفظ و نگهداري مصالح پاي کار، در مدت پیمان ، به عهده پیمانکار است و پیمانکار باید آن ها را در محل مناسبی که در مقابل عوامل جوي و سایر عوامل مصون باشد، انبار کند.
  6. نرخ مصالح تعیین شده در فهرست مصالح پاي کار، تنها براي محاسبه بهاي مصالح پاي کار در صورت وضعیت هاي موقت در نظرگرفته شده است ، و قابل استفاده یا استناد در سایر موارد نیست .
  7. در آخرین صورت وضعیت موقت پس از تحویل موقت ، و صورت وضعیت قطعی ، نباید هیچ نوع مصالح پاي کار منظور شود. مصالح مازاد بر مصرف که در کارگاه باقی مانده و متعلق به پیمانکار است ، باید توسط پیمانکار از کارگاه خارج شود.

همچنین ببینید

ضوابط قالب بندی و قالب برداری در بتن (نظارت بر ساختمان بتنی)

ضوابط قالب بندی و قالب برداری در بتن فایل ارایه دوره نظارت بر اجرای سازه …