خانه / مدیریت پروژه / شرح اقلام هزینه های بالاسری

شرح اقلام هزینه های بالاسری

شرح اقلام هزینه های بالاسری

هزینه بالاسري ، به طور کل ی به هزینه بالاسري عمومی و هزینه بالاسري کار، به شرح زیر تفکیک م یشود.

  1. هزینه بالاسري عمومی

این هزینه از نوع هزینه هایی است ک ه نمی توان آنها را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینه هاي درج شده در زیر :

1.1 هزینه دستمزد نیروي انسانی دفتر مرکزي ، شامل نیروي انسانی مدیریت شرکت ، دفتر فنی ،اموراداري و مالی ، تدارکات و خدما ت.

2.1 هزینه بیمه هاي عمومی و حق بیمه کارکنان دفتر مرکزي (سهم کارفرما)، به انضمام هزینه بیمه بیکاري کارکنان دفتر مرکزي .

3.1 هزینه وسایل نقلیه دفتر مرکزي و هزینه هاي ایاب و ذها ب که توسط کارمندان یا مدیران ، با وسایل نقلیه عمومی انجام م یشود.

4.1 هزینه سرمایه گذاري یا اجاره محل دفتر مرکزي .

5.1 هزینه نگهداري دفتر مرکزي .

6.1 هزینه استهلاك وسایل دفتري دفتر مرکزي .

7.1 هزینه آب ، برق ، و سوخت دفتر مرکزي .

8.1 هزینه مخابرات و پست دفتر مرکزي .

9.1 هزینه پذیرایی و آبدارخانه دفتر مرکزي .

10.1 هزینه لوازم التحریر و ملزومات دفتر مرکزي .

11.1  هزینه فتوکپی و چاپ نقشه در دفتر مرکزي .

12.1 هزینه تهیه اسناد، براي شرکت در مناقصه ها.

13.1 هزینه ضمانت نامه شرکت در مناقصه ها.

14.1 هزینه هاي متفرقه ، شامل هزینه هاي حقوقی و قضایی ، نشریات ، عضویت در مجامع ، و مانند آن ها.

15.1 هزینه عوارض شهرداري براي دفتر مرکزي .

16.1 هزینه سرمایه گذاري یا اجاره و هزینه هاي نگهداري و بهره برداري از انبار مرکزي .

17.1 هزینه دستگاهها و تجهیزات رایانه اي دفتر مرکزي.

 

  1. هزینه بالا سري کار

این هزینه ، از نوع هزینه هایی است ک ه م یتوان آن را به کار مشخص ی مربوط کرد، مانند هزینه هاي درج شده در زیر:

هزینه هاي سرمایه گذاري که شامل موارد زیر است :

  1. هزینه تنخواه در گردش پیمانکار، با توجه به وجوه پیش پرداخت ک ه نزد پیمانکار است .
  2. هزینه ناشی از وجوه نقدي آن قسمت از حسن انجام کار ک ه نزد کارفرماست .

 

هزینه ضمانت نامه ها، ک ه شامل موارد زیر است :

  1. هزینه ضمانت نامه انجام تعهدات .
  2. هزینه ضمانت نامه پیش پرداخت .
  3. هزینه ضمانت نامه وجوه حسن اجراي کار.

هزینه مالیات .

هزینه صندوق کارآموزي .

سود پیمانکار.

هزینه هاي مستمر کارگاه ، که شامل موارد زیر است :

هزینه دستمزد نیروي انسانی سرپرستی عمومی کارگاه ، دفتر فنی ، اداري ، مالی و تدارکات ، کمپ و کانتین و خدمات . همچنین ، هزینه

دستمزد سایر عوامل کارگاه ک ه در قیمت ردیف هاي فهرست بها و هزین ه تجهیز و برچیدن کارگاه ، منظور نشده است .

هزینه نیروي انسانی خدماتی ک ه در اختیار کارفرما و مهندس مشاور براي بازرسی و آزمایش قرار می گیرد.

هزینه سفر مدیران و کارکنان دفتر مرکزي به کارگاه و سایر نقاط ، براي کار مربوط .

هزینه تهیه نسخه هاي اضافی اسناد و مدارك پیمان .

هزینه غذاي کارکنان و کارمندان پیمانکار.

هزینه پذیرایی کارگاه .

هزینه هاي پست ، مخابرات، ارتباطات، سفر مسوولان کارگاه و هزینه هاي متفرقه .

هزینه تامین وسیله نقلیه براي تدارکات کارگاه .

هزینه فتوکپی ، چاپ ، لوازم التحریر و ملزومات .

هزینه آزمایش هاي پیمانکار.

هزینه هاي تهیه مدارك فنی و تحویل کار.

هزینه هاي تهیه عک س و فیلم .

هزینه تهیه نقشه هاي کارگاهی )، در حد نیاز کار. Shop Drawings

هزینه تهیه نقشه هاي چون ساخت As Built Drawings

هزینه هاي برنامه ریزي و کنترل پروژه .

هزینه هاي نگهداري عملیات انجام شده تا زمان تحویل موقت .

هزینه هاي مربوط به امور تحوی ل موقت و تحویل قطعی .

توضیح 1) هزینه دستمزد نیروي انسانی شاغل در تعمیرگاه ماشین آلات جزو هزینه ساعتی ماشین آلات پیش بینی شده است و از این بابت

هزینه اي در هزینه هاي بالاسري منظور نشده است .

توضیح 2) در طرح هاي تملک دارایی هاي سرمایه اي ، چون هزینه هاي بیمه سهم کارفرما، بیمه بیکاري نیروي انسانی کارگاه، مالیات بر ارزش

افزوده و همچنین هزینه عوارض شهرداري (براي پیمانهاي مشمول )، توسط دستگاههاي اجرایی از محل اعتبار طرح پرداخت م یشود،

هزینه اي از بابت آن ها در هزین ههاي بالاسري منظور نشده است .

همچنین ببینید

ضوابط قالب بندی و قالب برداری در بتن (نظارت بر ساختمان بتنی)

ضوابط قالب بندی و قالب برداری در بتن فایل ارایه دوره نظارت بر اجرای سازه …