خانه / کتاب الکترونیک / کتاب خاک و پی / دستورالعمل کاربردی آنالیز بهای ساعتی ماشین آلات ساختمانی

دستورالعمل کاربردی آنالیز بهای ساعتی ماشین آلات ساختمانی

دستورالعمل کاربردی آنالیز بهای ساعتی ماشین آلات ساختمانی
نویسنده : مهتاب معینی
کارشناس ارشد مهندسی عمران – گرایش مهندسی و مدیریت ساخت
کلید واژه :ماشین آلات، آنالیز بهای ساعتی، هزینه مالکیت، هزینه عملیاتی، استهلاک
Key Words:Equipment, Hourly Rate Analysis, Owning Cost,Operating
Cost, Depreciation
مقدمه
هر پروژه از سازماندهی ، ترکیب و مدیریت منابع محدود ، نیروی انسانی ، مواد و مصالح ، تجهیزات و
ماشین آلات 1 ، سرمایه و سایر منابع جهت دستیابی به هدف یا اهدافی مشخص و از پیش تعیین شده
راه اندازی می گردد . تخمین هزینه ساخت یک پروژه ، پیش بینی هزینه انجام کار می باشد که دارای دو
نقش کلیدی است . 1- پایه و اساسی برای شرکت در مناقصه و آنالیزهای مربوطه و ارائه قیمت مناسب
برای برنده شدن در مناقصه 2- مبنای مقایسه و استانداردی است برای آنکه بتوان هزینه های واقعی
پروژ ه را با این هزینه های تخمین زده شده ارزیابی کرد که این خود نیز در ردیابی انحرافات و ارائه راه
حل کمک می نماید ، همچنین می توان مقادیر تخمین زده شده اولیه را با شرائط واقعی تصحیح کرده و
به عنوان یک پایگاه اطلاعاتی در آنالیزهای بعدی مورد استفاده قرار داد .
از آنجائیکه ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی سهم عمده ای از هزینه های یک پروژه را دارا
25 درصد در صورتیکه ماشین آلات نو باشد ) می توانند پروژه را در یک محدوده – هستند ( حدود 35
امکان پذیر تا سود آور تحت تأثیر قرار دهند . در پروژه های عمرانی و زیر بنائی کشور از جمله ساخت
پالایشگاهها ، تأسیس مجتمع های پتروشیمی ، اجرای خطوط لوله ، سد سازی ، راهسازی ، زهکشی و
آبیاری و غیره ، نقش ماشین آلات ( بعنوان یکی از منابع اصلی ) در اجراء و پشتیبانی از کلیه فعالیتها
بسیار مهم و حیاتی است به گونه ای که عدم خدمت رسانی مناسب ماشین آلات می تواند باعث به
تعویق افتادن پروژه از برنامه زمان بندی پیش بینی شده گردد ، و بعضاً تا مرز توقف کامل کلیه فعالیتها
نیز پیش رود .
گزینه خرید ماشی ن آلات به عنوان یکی از مهمترین و اساسی ترین روش های تأمین ماشین آلات در
دنیا و بخصوص در ایران مط رح می باشد ، لذا محاسبه نرخ ساعتی ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی و
مقایسه آن با نرخهای اجاره ساعتی از ارکان اساسی تصمیم گیری در پروژه ها می باش د . درکتب مختلف
روشهای مختلفی به اختصار برا ی محاسبه ارائه شده است لیکن از آنجائی که ای روشها برگرفته از منابع
خارج ی می باشد و منطبق بر مسائل و مشکلات کشور ما نیست و بخصوص با نرخ تورم ما هماهنگی
ندارد در این مقال ه سعی شده است که اجزاء آنالیز بهاء ساعتی ماشین آلات به تفکیک بحث و بررسی
شود تا در قالب یک دستور العمل کاربردی بر اساس شرائط واقعی ایران ، بتوان براحتی هزینه س اعتی
ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی را تعیین نمود.
آنالیز بهای ساعتی ماشین آلات ساختمانی

همچنین ببینید

دانلود جزوه درس مهندسی پی پیشرفته خانم دکتر راعی+طراحي و اجرا دكتر اسلامي

دانلود جزوه درس مهندسی پی پیشرفته خانم دکتر راعی+طراحي و اجرا دكتر اسلامي 1-برای دریافت …