خانه / کتاب الکترونیک / جزوه اصول حرفه ای، خدمات مهندسی، مدیریت، ایمنی و کیفیت ساخت
آموزش استاتیک آموزش نرم افزار SAP آموزش مقاومت مصالح
آموزش هیدرولیک آموزش نرم افزار ETABS آموزش مهندسی زلزله
آموزش مکانیک خاک آموزش نرم افزار ABAQUS آموزش مصالح ساختمانی
آموزش المان محدود آموزش نرم افزار AutoCAD دورس کنترل فعال سازی
آموزش تحلیل سازه ها آموزش نرم افزار OpenSees آموزش آزمون های غیرمخرب
آموزش تحلیل ارتعاشات آموزش راه سازی با Civil 3D آموزش متلب در دینامیک سازه
آموزش زمین شناسی مهندسی آموزش زبان تخصصی عمران آموزش اصول دینامیک سازه ها
● آموزش های رایگان ● تبلیغات دیجیتال هوشمند ● استخدام در فرادرس

جزوه اصول حرفه ای، خدمات مهندسی، مدیریت، ایمنی و کیفیت ساخت

جزوه اصول حرفه ای، خدمات مهندسی، مدیریت، ایمنی و کیفیت ساخت

صلاحیت اجرا (آشنایی با شرح وظایف پیمانکارو مسایل اولیه کارگاهی و نکات اجرای)

مربوط به دروه ارتقاء پایه نظام مهندسی نظارت از پایه ۳ به ۲

دانلود

فهرست مطالب / عنوان صفحه

فصل اول مبانی

۱-۱ هدف ۳

۲-۱ نظام فنی و اجرایی کشور ۴

۱-۲-۱ نقش نظام فنی و اجرایی ۴

۲-۲-۱ اصول و مبانی کلی حاکم بر نظام فنی و اجرایی ۵

۳-۲-۱ گستره نظام فنی و اجرایی ۵

۳-۱ اخلاق مهندسی ۶

۱-۳-۱ تعریف اخلاق ۶

۱-۱-۳-۱ ارزشهای اخلاقی ۷

۲-۱-۳-۱ رهبری اخلاقی ۸

۲-۳-۱ تاریخچه اخلاق ۹

۳-۳-۱ حرفه و اخلاق ۱۱

۱-۳-۳-۱ تعریف مهندس و مهندسی ۱۲

۴-۳-۱ اخلاق کار (شغلی) ۱۲

۱-۴-۳-۱ مبانی اخلاق مهندسی ۱۳

۲-۴-۳-۱ سوگندنامه مهندسی ۱۵

۳-۴-۳-۱ اخلاق مهندسی از منظر قانون ۱۶

۴-۴-۳-۱ مراحل تصمیم سازی ۱۸

۵-۳-۱ اخلاق حرفهای (سازمانی) ۲۰

۶-۳-۱ اخلاق پژوهشی ۲۲

۴-۱ مستندسازی ۲۲

۱-۴-۱ اهمیت مستندسازی ۲۴

۲-۴-۱ اهداف مستندسازی در نظام فنی و اجرایی ۲۵

۳-۴-۱ مراحل مستندسازی در پروژه های عمرانی ۲۵

۴-۴-۱ سیستم اطلاعاتی مستندسازی فنی ۲۹

فصل دوم مدیریت پروژه

۱-۲ کلیات ۳۱

د

۲-۲ سطوح مدیریت و برنامهریزی ۳۳

۳-۲ نقش های مدیریتی ۳۵

۴-۲ سازماندهی و ساختار سازمانی ۳۵

۱-۴-۲ انواع ساختارهای سازمانی ۳۶

۱-۱-۴-۲ ساختار وظیفه ای ۳۶

۲-۱-۴-۲ ساختار پروژه محور ۳۷

۳-۱-۴-۲ ساختار ماتریسی (خزانه ای) ۳۸

۴-۱-۴-۲ ساختار گروه های متداخل (گروهی) ۳۹

۵-۱-۴-۲ ساختار واحدهای مستقل ۴۰

۲-۴-۲ عوامل موثر در انتخاب ساختار سازمان ۴۱

۵-۲ وظایف مدیران پروژه و ویژگی های آن ها ۴۲

۱-۵-۲ وظایف مدیران پروژه ۴۲

۲-۵-۲ ویژگیهای مدیران پروژه ۴۵

۳-۵-۲ مشکلات اجرایی سیستم مدیریت پروژه ۴۵

۴-۵-۲ عوامل مهم و مؤثر در مدیریت ۴۶

۵-۵-۲ راهکارهای مؤثر اجرایی در مدیریت بهتر پروژه ۴۶

۶-۲ مدیریت نیروی انسانی ۴۷

۱-۶-۲ ماهیت و مفهوم مدیریت نیروی انسانی ۵۱

۲-۶-۲ راه های اثربخشی مدیر بر کارکنان ۵۰

۳-۶-۲ تجزیه وتحلیل شغل ۵۱

۴-۶-۲ فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی ۵۱

۵-۶-۲ فرآیند کارمند یابی ۵۱

۶-۶-۲ ارزیابی عملکرد ۵۲

۷-۶-۲ نقش عوامل انسانی در پیشرفت پروژه های عمرانی ۵۲

۸-۶-۲ عوامل کاهش کارایی نیروی انسانی ۵۳

۹-۶-۲ عوامل افزایش کارایی نیروی انسانی ۵۴

۱۰-۶-۲ نقش انگیزش در کارایی نیروی انسانی ۵۴

۱۱-۴-۲ عوامل مؤثر در افزایش کارایی ۵۵

۷-۲ مهارت های اساسی ارتباطات در مدیریت پروژه ۵۶

۱-۷-۲ ارتباط یک طرفه و دوطرفه ۵۶

۲-۷-۲ استفاده از مهارت های ارتباطی در انجام مذاکره ۵۷

۸-۲ مدیریت مهندسی ارزش ۵۷

۵۸ (Development) 1-8-2 مدیریت مهندسی ارزش و توسعه

۲-۸-۲ ارزش از دیدگاه اقتصادی، تئوری و مفهومی ۶۰

ه

۳-۸-۲ ضرورت به کارگیری مهندسی ارزش در فرآیند مدیریت طرح های عمرانی ۶۱

۴-۸-۲ مدیریت یا مهندسی ارزش ۶۲

۵-۸-۲ زمان شروع به کار مهندسی ارزش ۶۲

۶-۸-۲ چگونگی ارتقاء ارزش ۶۳

۷-۸-۲ ساختار و خصوصیات واحد مدیریت ارزش ۶۴

۸-۸-۲ شرح خدمات عمومی مهندسی ارزش ۶۴

۹-۸-۲ اهداف مدیریت مهندسی ارزش ۶۵

فصل سوم آشنایی با انواع قراردادهای عمرانی

۱-۳ کلیات ۶۷

۱-۱-۳ مفاهیم ۶۸

۲-۳ مبانی حقوقی قرارداد ۷۰

۱-۲-۳ مفاهیم حقوقی ۷۱

۲-۲-۳ شرایط صحت قرارداد ۷۳

۳-۲-۳ قراردادهای دولتی (اداری) ۷۴

۳-۳ مروری بر فرآیند اجرای پروژه های عمرانی ۷۵

۱-۳-۳ شرح خدمات مرحله اول (مطالعات مقدماتی) ۷۵

۲-۳-۳ شرح خدمات مرحله دوم (تهیه نقشه) ۷۸

۳-۳-۳ شرح خدمات مرحله سوم (اجرا) ۷۹

۴-۳-۳ شرح خدمات مرحله چهارم (تعمیر و نگهداری) ۸۳

۴-۳ قراردادهای پیمانکاری ۸۴

۱-۴-۳ ضمانت اجرای شرایط پیمان ۸۵

۲-۴-۳ متن موافقت نامه ۸۶

۵-۳ شرایط پیمان ۸۹

۱-۵-۳ شرایط عمومی پیمان ۸۹

۲-۵-۳ شرایط خصوصی پیمان ۱۳۶

۶-۳ انواع قراردادها و روش های اجرای پروژه ۱۳۹

۱-۶-۳ روشهای پرداخت ۱۴۱

۱-۱-۶-۳ قراردادهای قیمت مقطوع (کلی، سرجمعی یا یک قلم) ۱۴۱

۱-۱-۱-۶-۳ روش کار ۱۴۱

۲-۱-۱-۶-۳ کاربردها ۱۴۲

۳-۱-۱-۶-۳ مزایا و محدودیت ها ۱۴۲

۴-۱-۱-۶-۳ نحوه محاسبه پیشرفت فیزیکی ۱۴۲

و

۲-۱-۶-۳ قراردادهای فهرست بهایی (متره) ۱۴۲

۱-۲-۱-۶-۳ مزایا و محدودیت ها ۱۴۴

۳-۱-۶-۳ قراردادهای باقیمت سود ثابت بر هزینه (اضافه بر هزینه) ۱۴۵

۱-۳-۱-۶-۳ قراردادهای هزینه به علاوه درصد ثابت ۱۴۷

۲-۳-۱-۶-۳ قرارداد هزینه به علاوه حق الزحمه ثابت ۱۴۷

۳-۳-۱-۶-۳ پرداخت به علاوه درصدی از هزینه ها تا سقف حداکثری تضمین شده ۱۴۷

۴-۳-۱-۶-۳ پرداخت هزینه به علاوه درصد متغیر انگیزشی ۱۴۸

۵-۳-۱-۶-۳ قرارداد هزینه به علاوه حق الزحمه توافقی ۱۴۸

۶-۳-۱-۶-۳ شیوه پیمان مدیریت (دستمزدی) ۱۴۹

۴-۱-۶-۳ قراردادهای مبلغ مقطوع با تعدیل اقتصادی ۱۵۰

۱-۴-۱-۶-۳ انواع تعدیل ۱۵۰

۵-۱-۶-۳ قراردادهای برآورد مطلوب یا هزینه هدف ۱۵۱

۶-۱-۶-۳ قرارداد بر اساس برنامه ریزی پیشرفت کار ۱۵۲

۷-۱-۶-۳ قرارداد بر اساس مترمربع زیربنا ۱۵۲

۲-۶-۳ روش اجرا ۱۵۲

۱-۲-۶-۳ قرارداد امانی (تک عاملی) ۱۵۲

۲-۲-۶-۳ قراردادهای امانی دوعاملی ۱۵۳

۳-۲-۶-۳ قرارداد طرح و ساخت (دوعاملی) ۱۵۴

۱-۳-۲-۶-۳ قرارداد کلید در دست ۱۵۷

۲-۲-۲-۶-۳ قرارداد طرح و ساخت ۱۵۸

۱۵۹ (E.P.C و E.P) 3-2-2-6-3 قرارداد طراحی، پشتیبانی و اجرا

۴-۲-۶-۳ قراردادهای متعارف (سه عاملی) ۱۶۱

۵-۶-۶-۳ قراردادهای چهار عاملی (حضور مدیریت طرح) ۱۶۳

۳-۶-۳ روش تأمین مالی ۱۶۵

۱۶۵ (B.O.T) 1-3-6-3 قرارداد احداث، بهره برداری، انتقال

۱۶۷ (B.O.O) 2-3-6-3 قرارداد احداث، تملیک بهره برداری

۱۶۷ (B.O.O.T) 3-3-6-3 قرارداد ساخت، تملیک بهره برداری، انتقال

۱۶۷ (B.T.O) 4-3-6-3 قرارداد احداث، انتقال، بهره برداری

۱۶۸ (B.L.T) 5-3-6-3 قرارداد احداث، اجاره و انتقال

۱۶۸ (B.T) 6-3-6-3 قرارداد ساخت و انتقال

۷-۳-۶-۳ قرارداد بیع متقابل (فاینانس) ۱۶۸

۸-۳-۶-۳ قرارداد مشارکت در ساخت ۱۶۸

۹-۳-۶-۳ قراردادهای یکپارچه (خرید خدمات تخصصی) ۱۶۹

ز

فصل چهارم مسئولیتها، وظایف و اختیارات اشخاص مرتبط با ساختمان

۱-۴ کلیات ۱۷۰

۲-۴ اشخاص حقیقی ۱۷۰

۳-۴ اشخاص حقوقی ۱۷۰

۱-۳-۴ کارفرما ۱۷۱

۱-۱-۳-۴ وظایف کارفرما ۱۷۲

۲-۱-۳-۴ اختیارات کارفرما ۱۷۴

۲-۳-۴ مشاور ۱۷۶

۱-۲-۳-۴ وظایف مشاور ۱۷۶

۲-۲-۳-۴ انواع مهندسین مشاور

۳-۲-۳-۴ طبقه بندی و تشخیص صلاحیت مشاوران

۴-۲-۳-۴ فرآیند ارجاع کار به مشاوران

۱-۴-۲-۳-۴ اهمیت انتخاب مشاور مناسب

۲-۴-۲-۳-۴ آیین نامه خرید خدمات مشاوره

۳-۳-۴ پیمانکار ۱۸۰

۱-۳-۳-۴ مفاهیم ۱۸۰

۲-۳-۳-۴ وظایف پیمانکار ۱۸۲

۳-۳-۳-۴ سازمان مؤسسات پیمانکاری

۴-۳-۳-۴ رتبهبندی پیمانکاران

۵-۳-۳-۴ طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران

۶-۳-۳-۴ تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت غیر صنعتی

۷-۳-۳-۴ انتخاب پیمانکاران (مناقصه و ضوابط برگزاری آن)

۱-۷-۳-۳-۴ مناقصه

۲-۷-۳-۳-۴ طبقه بندی مناقصه

۳-۷-۳-۳-۴ قانون برگزاری مناقصه

۴-۷-۳-۳-۴ کمیسیون مناقصه

۵-۷-۳-۳-۴ فرآیند برگزاری مناقصات

۶-۷-۳-۳-۴ فراخوان مناقصه

۷-۷-۳-۳-۴ اسناد مناقصه

۸-۷-۳-۳-۴ محتوای پاکت ها در مناقصه

۹-۷-۳-۳-۴ ارزیابی کیفی مناقصه گران

۱۰-۷-۳-۳-۴ ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها

ح

۱۱-۷-۳-۳-۴ گشایش پیشنهادها

۱۲-۷-۳-۳-۴ ارزیابی فنی و بازرگانی پیشنهادها

۱۳-۷-۳-۳-۴ ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه

۱۴-۷-۳-۳-۴ انعقاد قرارداد

۱۵-۷-۳-۳-۴ تجدید یا لغو مناقصه

۱۶-۷-۳-۳-۴ نحوه رسیدگی به شکایت

۱۷-۷-۳-۳-۴ وظایف پیمانکار در مناقصه

۱۸-۷-۳-۳-۴ دامنه قیمت مناقصه گران

۱۹-۷-۳-۳-۴ مناقصه از دیدگاه مناقصه گر

۴-۳-۴ مدیر طرح

۵-۳-۴ رئیس کارگاه

۶-۳-۴ ذینفعان پروژه

۴-۴ مدیریت، مکاتبات، گردش کار و نحوه اجرای پروژه و ارتباط بین عوامل اجرایی ۱۸۴

۱-۴-۴ پروژه های دولتی ۱۸۴

۲-۴-۴ پروژه های خصوصی ۱۸۵

۱-۲-۴-۴ مفاهیم ۱۸۵

۲-۲-۴-۴ مراجع صدور پروانه ۱۸۵

۳-۲-۴-۴ سازمان نظام مهندسی ساختمان ۱۸۶

۴-۲-۴-۴ طراح ۱۸۶

۵-۲-۴-۴ مجری ۱۸۷

۱-۵-۲-۴-۴ وظایف و مسئولیت های مجری ۱۸۸

۲-۵-۲-۴-۴ دفاتر مهندس اجرای ساختمان ۱۹۱

الف) شرایط و حدود صلاحیت ۱۹۲

ب) ظرفیت اشتغال ۱۹۳

۳-۵-۲-۴-۴ مجریان حقوقی ۱۹۶

الف) شرایط احراز صلاحیت ۱۹۷

ب) حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال ۱۹۷

پ) ضوابط تکمیلی ۲۰۰

۴-۵-۲-۴-۴ مجریان انبوه ساز مسکن ۲۰۱

۵-۵-۲-۴-۴ ضوابط دفاتر طرح و اجرا ۲۰۵

۶-۵-۲-۴-۴ شرایط عمومی قراردادهای اجرای ساختمان ۲۰۶

۷-۵-۲-۴-۴ شرایط خصوصی قراردادهای اجرای ساختمان ۲۱۷

۸-۵-۲-۴-۴ شرایط کلی حاکم بر قراردادهای اجرای ساختمان ۲۱۸

۶-۲-۴-۴ ناظر ۲۲۱

ط

۵-۴ آشنایی با ضوابط مالیاتی ۲۲۲

فصل پنجم صنعت بیمه در ساختمان

۱-۵ کلیات ۲۲۵

۲-۵ بیمه های اجتماعی ۲۲۶

۳-۵ بیمه مسئولیت عملیات ساختمانی ۲۲۷

۱-۳-۵ بیمه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث ۲۲۷

۲-۳-۵ بیمه مسئولیت مدنی حرفهای مهندسین طراح، محاسب، ناظر ساختمان ۲۳۰

۲۳۲ (C.G.L) 3-3-5 بیمه مسئولیت جامع پیمانکاران

۴-۳-۵ بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان ۲۳۲

۴-۵ بیمه مهندسی عملیات ساختمانی ۲۳۳

۲۳۳ (C.A.R) 1-4-5 بیمه تمام خطر پیمانکاران

۲-۴-۵ بیمه سازه تکمیل شده ۲۳۵

۳-۴-۵ بیمه کیفیت ساخت ۲۳۵

(HSE) فصل ششم ایمنی، بهداشت و محیط زیست

۱-۶ کلیات ۲۳۹

۱-۱-۶ مفاهیم ۲۴۰

۲-۱-۶ مجوزهای خاص و اقدامات قبل از اجرا ۲۴۵

۳-۱-۶ مسئولیت ایمنی بهداشت کار و حفاظت محیط زیست ۲۴۶

۲-۶ ایمنی ۲۴۷

۱-۲-۶ کلیات ۲۴۷

۲-۲-۶ ایمنی عابران و مجاوران کارگاه ساختمانی ۲۴۸

۳-۲-۶ جلوگیری از سقوط افراد ۲۴۹

۴-۲-۶ جلوگیری از حریق سوختگی و برق گرفتگی ۲۵۰

۱-۴-۲-۶ کلیات ۲۵۰

۲-۴-۲-۶ مایعات قابل اشتعال ۲۵۱

۳-۴-۲-۶ وسایل گرم کننده موقت ۲۵۱

۴-۴-۲-۶ پخت قیر و آسفالت ۲۵۱

۵-۴-۲-۶ دیگ های بخار ۲۵۲

۶-۴-۲-۶ برشکاری و جوشکاری با گاز و برق ۲۵۳

۷-۴-۲-۶ مراقبت و نگهداری از سیلندرهای گاز تح تفشار ۲۵۴

۸-۴-۲-۶ وسایل و تجهیزات اطفاء حریق ۲۵۵

ی

۳-۶ بهداشت کار محیط زیست تسهیلات بهداشتی و رفاهی ۲۵۵

۱-۳-۶ کلیات ۲۵۵

۲-۳-۶ آب آشامیدنی ۲۵۸

۳-۳-۶ ضوابط فضاها ۲۵۸

۴-۳-۶ ضوابط روشنایی ۲۵۸

۵-۳-۶ ضوابط تهویه ۲۵۹

۶-۳-۶ کمک های اولیه ۲۵۹

۴-۶ وسایل و تجهیزات حفاظت فردی ۲۵۹

۱-۴-۶ کلیات ۲۵۹

۲-۴-۶ تجهیزات ایمنی ۲۶۰

۵-۶ وسائل و سازه های حفاظتی ۲۶۳

۱-۵-۶ کلیات ۲۶۳

۲-۵-۶ تجهیزات حفاظتی ۲۶۳

۶-۶ وسائل، تجهیزات و ماشین آلات ساختمانی ۲۶۶

۱-۶-۶ کلیات ۲۶۶

۲-۶-۶ دستگاه ها و وسائل موتوری بالابر ۲۶۹

۳-۶-۶ وسائل موتوری نقل وانتقال خاک برداری و جابجایی مصالح ساختمانی ۲۷۳

۷-۶ وسایل دسترسی ۲۷۴

۱-۷-۶ کلیات ۲۷۴

۲-۷-۶ داربست ۲۷۴

۳-۷-۶ نردبان ۲۷۶

۴-۷-۶ راه پله موقت ۲۷۸

۵-۷-۶ راه شی بدار و گذرگاه ۲۷۸

۸-۶ سایر مقررات مربوط ۲۷۹

۱-۸-۶ کاربر روی بام ساختمان ها سقف های شی بدار و شکننده ۲۷۹

۲-۸-۶ نقاشی و پوشش سطوح با مواد شیمیایی و یا دیگر مواد قابل اشتعال ۲۸۰

فصل هفتم مسائل اولیه کارگاهی و نکات اجرایی

۱-۷ کلیات ۲۸۱

۲-۷ آماده کردن کارگاه (مدیریت و سازماندهی) ۲۸۱

۱-۲-۷ تحویل اسناد، مدارک و نقشه های اجرایی پروژه و کنترل و تطبیق آن ها ۲۸۲

۱-۱-۲-۷ رعایت حریمهای طبیعی، مصنوعی و زیست محیطی (شامل قنات، نهرها، رودخانه، باغ و غیره) ۲۸۴

۲-۱-۲-۷ نکات عمومی کنترل نقشه ها ۲۸۹

ک

۲-۲-۷ تحویل زمین و حصارکشی ۲۹۱

۱-۲-۲-۷ تعیین حدود اربعه زمین و تطابق با مدارک مالکیت و نقشه های اجرایی (کنترل

نقشه ها با سایت و تحویل زمین)

۲۹۳

۳-۲-۷ تخریب ساختمان های موجود و پاک سازی محل ۲۹۴

۱-۳-۲-۷ تخریب کف، سقف و دیوار ۲۹۶

۲-۳-۲-۷ تخریب سازه های بتنی ۲۹۷

۳-۳-۲-۷ تخریب سازه های فلزی ۲۹۷

۴-۳-۲-۷ تخریب دودکش های بلند صنعتی و سازه های مشابه ۲۹۷

۵-۳-۲-۷ مصالح و ضایعات ناشی از تخریب ۲۹۷

۴-۲-۷ تسطیح محوطه، زهکشی و گودبرداری و حفاری ۲۹۹

۱-۴-۲-۷ تسطیح محوطه ۲۹۹

۲-۴-۲-۷ زهکشی ۳۰۰

۳-۴-۲-۷ گودبرداری ۳۰۱

۱-۳-۴-۲-۷ الزامات ایمنی در گودبرداری ۳۰۲

۴-۴-۲-۷ حفاری چاه ها و مجاری آب و فاضلاب ۳۰۴

۵-۲-۷ گونیا کردن، پیاده کردن نقشه و نقاط نشانه و مبدأ، خط گونیا یا خط مبنا ۳۰۵

۳-۷ تجهیز کارگاه ۳۰۵

۱-۳-۷ انواع کمپ های تجهیز کارگاه ۳۰۸

۲-۳-۷ جاده های موقتی کارگاه ۳۰۹

۳-۳-۷ انبار کارگاهی ۳۱۲

۴-۳-۷ ساختمان های موقتی ۳۱۳

۵-۳-۷ منبع آب موقتی ۳۱۶

۶-۳-۷ منبع گرمایشی موقت ۳۱۷

۷-۳-۷ منبع برق موقتی ۳۱۹

۸-۳-۷ روشنایی کارگاهی ۳۲۰

۹-۳-۷ حمل ونقل در کارگاه ۳۲۱

۱۰-۳-۷ دستگا ههای باربرداری ۳۲۲

۱۱-۳-۷ تجهیزات کاری سیار ۳۲۴

۴-۷ تحویل، کنترل و نگهداری مصالح و اصول انبارداری ۳۲۵

۱-۴-۷ تحویل مصالح ۳۲۵

۲-۴-۷ تخلیه بار ۳۲۶

۳-۴-۷ توزیع مصالح ۳۲۷

۴-۴-۷ ضایعات ناشی از جابجایی ۳۲۸

۵-۴-۷ کنترل های موجودی مصالح در کارگاه ۳۳۰

ل

۶-۴-۷ انتقال مصالح ۳۳۲

۷-۴-۷ انبار کردن مصالح ۳۳۲

۱-۷-۴-۷ ضوابط انبار کردن ۳۳۳

۸-۴-۷ تحویل از انبار ۳۴۷

۵-۷ عملیات برپایی و نصب اسکلت ساختمان ۳۴۷

۱-۵-۷ اجرای سازه های فولادی ۳۴۷

۲-۵-۷ اجرای سازه های بتنی ۳۴۹

۳-۵-۷ نصب قطعات پیش ساخته بتنی ۳۵۰

۶-۷ برچیدن کارگاه ۳۵۱

۱-۱ هدف

همچنین ببینید

دانلود جزوه مصور اشکالات اجرایی ساختمان های بنایی، بتنی و فولادی

نقل قول: دانلود جزوه مصور اشکالات اجرایی ساختمان های بنایی، بتنی و فولادی برای دانلود …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جهت ارسال معادله زیر را تکمیل کنید * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.