خانه / کتاب الکترونیک / جزوه اصول حرفه اي، خدمات مهندسي، مديريت، ايمني و كيفيت ساخت

جزوه اصول حرفه اي، خدمات مهندسي، مديريت، ايمني و كيفيت ساخت

جزوه اصول حرفه اي، خدمات مهندسي، مديريت، ايمني و كيفيت ساخت

صلاحیت اجرا (آشنايي با شرح وظايف پيمانكارو مسايل اوليه كارگاهي و نكات اجراي)

مربوط به دروه ارتقاء پایه نظام مهندسی نظارت از پایه 3 به 2

دانلود

فهرست مطالب / عنوان صفحه

فصل اول مباني

1-1 هدف 3

2-1 نظام فني و اجرايي كشور 4

1-2-1 نقش نظام فني و اجرايي 4

2-2-1 اصول و مباني كلي حاكم بر نظام فني و اجرايي 5

3-2-1 گستره نظام فني و اجرايي 5

3-1 اخلاق مهندسي 6

1-3-1 تعريف اخلاق 6

1-1-3-1 ارزشهاي اخلاقي 7

2-1-3-1 رهبري اخلاقي 8

2-3-1 تاريخچه اخلاق 9

3-3-1 حرفه و اخلاق 11

1-3-3-1 تعريف مهندس و مهندسي 12

4-3-1 اخلاق كار (شغلي) 12

1-4-3-1 مباني اخلاق مهندسي 13

2-4-3-1 سوگندنامه مهندسي 15

3-4-3-1 اخلاق مهندسي از منظر قانون 16

4-4-3-1 مراحل تصميم سازي 18

5-3-1 اخلاق حرفهاي (سازماني) 20

6-3-1 اخلاق پژوهشي 22

4-1 مستندسازي 22

1-4-1 اهميت مستندسازي 24

2-4-1 اهداف مستندسازي در نظام فني و اجرايي 25

3-4-1 مراحل مستندسازي در پروژه هاي عمراني 25

4-4-1 سيستم اطلاعاتي مستندسازي فني 29

فصل دوم مديريت پروژه

1-2 كليات 31

د

2-2 سطوح مديريت و برنامهريزي 33

3-2 نقش هاي مديريتي 35

4-2 سازماندهي و ساختار سازماني 35

1-4-2 انواع ساختارهاي سازماني 36

1-1-4-2 ساختار وظيفه اي 36

2-1-4-2 ساختار پروژه محور 37

3-1-4-2 ساختار ماتريسي (خزانه اي) 38

4-1-4-2 ساختار گروه هاي متداخل (گروهي) 39

5-1-4-2 ساختار واحدهاي مستقل 40

2-4-2 عوامل موثر در انتخاب ساختار سازمان 41

5-2 وظايف مديران پروژه و ويژگي هاي آن ها 42

1-5-2 وظايف مديران پروژه 42

2-5-2 ويژگيهاي مديران پروژه 45

3-5-2 مشكلات اجرايي سيستم مديريت پروژه 45

4-5-2 عوامل مهم و مؤثر در مديريت 46

5-5-2 راهكارهاي مؤثر اجرايي در مديريت بهتر پروژه 46

6-2 مديريت نيروي انساني 47

1-6-2 ماهيت و مفهوم مديريت نيروي انساني 51

2-6-2 راه هاي اثربخشي مدير بر كاركنان 50

3-6-2 تجزيه وتحليل شغل 51

4-6-2 فرآيند برنامه ريزي نيروي انساني 51

5-6-2 فرآيند كارمند يابي 51

6-6-2 ارزيابي عملكرد 52

7-6-2 نقش عوامل انساني در پيشرفت پروژه هاي عمراني 52

8-6-2 عوامل كاهش كارايي نيروي انساني 53

9-6-2 عوامل افزايش كارايي نيروي انساني 54

10-6-2 نقش انگيزش در كارايي نيروي انساني 54

11-4-2 عوامل مؤثر در افزايش كارايي 55

7-2 مهارت هاي اساسي ارتباطات در مديريت پروژه 56

1-7-2 ارتباط يك طرفه و دوطرفه 56

2-7-2 استفاده از مهارت هاي ارتباطي در انجام مذاكره 57

8-2 مديريت مهندسي ارزش 57

58 (Development) 1-8-2 مديريت مهندسي ارزش و توسعه

2-8-2 ارزش از ديدگاه اقتصادي، تئوري و مفهومي 60

ه

3-8-2 ضرورت به كارگيري مهندسي ارزش در فرآيند مديريت طرح هاي عمراني 61

4-8-2 مديريت يا مهندسي ارزش 62

5-8-2 زمان شروع به كار مهندسي ارزش 62

6-8-2 چگونگي ارتقاء ارزش 63

7-8-2 ساختار و خصوصيات واحد مديريت ارزش 64

8-8-2 شرح خدمات عمومي مهندسي ارزش 64

9-8-2 اهداف مديريت مهندسي ارزش 65

فصل سوم آشنايي با انواع قراردادهاي عمراني

1-3 كليات 67

1-1-3 مفاهيم 68

2-3 مباني حقوقي قرارداد 70

1-2-3 مفاهيم حقوقي 71

2-2-3 شرايط صحت قرارداد 73

3-2-3 قراردادهاي دولتي (اداري) 74

3-3 مروري بر فرآيند اجراي پروژه هاي عمراني 75

1-3-3 شرح خدمات مرحله اول (مطالعات مقدماتي) 75

2-3-3 شرح خدمات مرحله دوم (تهيه نقشه) 78

3-3-3 شرح خدمات مرحله سوم (اجرا) 79

4-3-3 شرح خدمات مرحله چهارم (تعمير و نگهداري) 83

4-3 قراردادهاي پيمانكاري 84

1-4-3 ضمانت اجراي شرايط پيمان 85

2-4-3 متن موافقت نامه 86

5-3 شرايط پيمان 89

1-5-3 شرايط عمومي پيمان 89

2-5-3 شرايط خصوصي پيمان 136

6-3 انواع قراردادها و روش هاي اجراي پروژه 139

1-6-3 روشهاي پرداخت 141

1-1-6-3 قراردادهاي قيمت مقطوع (كلي، سرجمعي يا يك قلم) 141

1-1-1-6-3 روش كار 141

2-1-1-6-3 كاربردها 142

3-1-1-6-3 مزايا و محدوديت ها 142

4-1-1-6-3 نحوه محاسبه پيشرفت فيزيكي 142

و

2-1-6-3 قراردادهاي فهرست بهايي (متره) 142

1-2-1-6-3 مزايا و محدوديت ها 144

3-1-6-3 قراردادهاي باقيمت سود ثابت بر هزينه (اضافه بر هزينه) 145

1-3-1-6-3 قراردادهاي هزينه به علاوه درصد ثابت 147

2-3-1-6-3 قرارداد هزينه به علاوه حق الزحمه ثابت 147

3-3-1-6-3 پرداخت به علاوه درصدي از هزينه ها تا سقف حداكثري تضمين شده 147

4-3-1-6-3 پرداخت هزينه به علاوه درصد متغير انگيزشي 148

5-3-1-6-3 قرارداد هزينه به علاوه حق الزحمه توافقي 148

6-3-1-6-3 شيوه پيمان مديريت (دستمزدي) 149

4-1-6-3 قراردادهاي مبلغ مقطوع با تعديل اقتصادي 150

1-4-1-6-3 انواع تعديل 150

5-1-6-3 قراردادهاي برآورد مطلوب يا هزينه هدف 151

6-1-6-3 قرارداد بر اساس برنامه ريزي پيشرفت كار 152

7-1-6-3 قرارداد بر اساس مترمربع زيربنا 152

2-6-3 روش اجرا 152

1-2-6-3 قرارداد اماني (تك عاملي) 152

2-2-6-3 قراردادهاي اماني دوعاملي 153

3-2-6-3 قرارداد طرح و ساخت (دوعاملي) 154

1-3-2-6-3 قرارداد كليد در دست 157

2-2-2-6-3 قرارداد طرح و ساخت 158

159 (E.P.C و E.P) 3-2-2-6-3 قرارداد طراحي، پشتيباني و اجرا

4-2-6-3 قراردادهاي متعارف (سه عاملي) 161

5-6-6-3 قراردادهاي چهار عاملي (حضور مديريت طرح) 163

3-6-3 روش تأمين مالي 165

165 (B.O.T) 1-3-6-3 قرارداد احداث، بهره برداري، انتقال

167 (B.O.O) 2-3-6-3 قرارداد احداث، تمليك بهره برداري

167 (B.O.O.T) 3-3-6-3 قرارداد ساخت، تمليك بهره برداري، انتقال

167 (B.T.O) 4-3-6-3 قرارداد احداث، انتقال، بهره برداري

168 (B.L.T) 5-3-6-3 قرارداد احداث، اجاره و انتقال

168 (B.T) 6-3-6-3 قرارداد ساخت و انتقال

7-3-6-3 قرارداد بيع متقابل (فاينانس) 168

8-3-6-3 قرارداد مشاركت در ساخت 168

9-3-6-3 قراردادهاي يكپارچه (خريد خدمات تخصصي) 169

ز

فصل چهارم مسئوليتها، وظايف و اختيارات اشخاص مرتبط با ساختمان

1-4 كليات 170

2-4 اشخاص حقيقي 170

3-4 اشخاص حقوقي 170

1-3-4 كارفرما 171

1-1-3-4 وظايف كارفرما 172

2-1-3-4 اختيارات كارفرما 174

2-3-4 مشاور 176

1-2-3-4 وظايف مشاور 176

2-2-3-4 انواع مهندسين مشاور

3-2-3-4 طبقه بندي و تشخيص صلاحيت مشاوران

4-2-3-4 فرآيند ارجاع كار به مشاوران

1-4-2-3-4 اهميت انتخاب مشاور مناسب

2-4-2-3-4 آيين نامه خريد خدمات مشاوره

3-3-4 پيمانكار 180

1-3-3-4 مفاهيم 180

2-3-3-4 وظايف پيمانكار 182

3-3-3-4 سازمان مؤسسات پيمانكاري

4-3-3-4 رتبهبندي پيمانكاران

5-3-3-4 طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران

6-3-3-4 تشخيص صلاحيت پيمانكاران طرح و ساخت غير صنعتي

7-3-3-4 انتخاب پيمانكاران (مناقصه و ضوابط برگزاري آن)

1-7-3-3-4 مناقصه

2-7-3-3-4 طبقه بندي مناقصه

3-7-3-3-4 قانون برگزاري مناقصه

4-7-3-3-4 كميسيون مناقصه

5-7-3-3-4 فرآيند برگزاري مناقصات

6-7-3-3-4 فراخوان مناقصه

7-7-3-3-4 اسناد مناقصه

8-7-3-3-4 محتواي پاكت ها در مناقصه

9-7-3-3-4 ارزيابي كيفي مناقصه گران

10-7-3-3-4 ترتيب تهيه و تسليم پيشنهادها

ح

11-7-3-3-4 گشايش پيشنهادها

12-7-3-3-4 ارزيابي فني و بازرگاني پيشنهادها

13-7-3-3-4 ارزيابي مالي و تعيين برنده مناقصه

14-7-3-3-4 انعقاد قرارداد

15-7-3-3-4 تجديد يا لغو مناقصه

16-7-3-3-4 نحوه رسيدگي به شكايت

17-7-3-3-4 وظايف پيمانكار در مناقصه

18-7-3-3-4 دامنه قيمت مناقصه گران

19-7-3-3-4 مناقصه از ديدگاه مناقصه گر

4-3-4 مدير طرح

5-3-4 رئيس كارگاه

6-3-4 ذينفعان پروژه

4-4 مديريت، مكاتبات، گردش كار و نحوه اجراي پروژه و ارتباط بين عوامل اجرايي 184

1-4-4 پروژه هاي دولتي 184

2-4-4 پروژه هاي خصوصي 185

1-2-4-4 مفاهيم 185

2-2-4-4 مراجع صدور پروانه 185

3-2-4-4 سازمان نظام مهندسي ساختمان 186

4-2-4-4 طراح 186

5-2-4-4 مجري 187

1-5-2-4-4 وظايف و مسئوليت هاي مجري 188

2-5-2-4-4 دفاتر مهندس اجراي ساختمان 191

الف) شرايط و حدود صلاحيت 192

ب) ظرفيت اشتغال 193

3-5-2-4-4 مجريان حقوقي 196

الف) شرايط احراز صلاحيت 197

ب) حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال 197

پ) ضوابط تكميلي 200

4-5-2-4-4 مجريان انبوه ساز مسكن 201

5-5-2-4-4 ضوابط دفاتر طرح و اجرا 205

6-5-2-4-4 شرايط عمومي قراردادهاي اجراي ساختمان 206

7-5-2-4-4 شرايط خصوصي قراردادهاي اجراي ساختمان 217

8-5-2-4-4 شرايط كلي حاكم بر قراردادهاي اجراي ساختمان 218

6-2-4-4 ناظر 221

ط

5-4 آشنايي با ضوابط مالياتي 222

فصل پنجم صنعت بيمه در ساختمان

1-5 كليات 225

2-5 بيمه هاي اجتماعي 226

3-5 بيمه مسئوليت عمليات ساختماني 227

1-3-5 بيمه مسئوليت مدني در قبال اشخاص ثالث 227

2-3-5 بيمه مسئوليت مدني حرفهاي مهندسين طراح، محاسب، ناظر ساختمان 230

232 (C.G.L) 3-3-5 بيمه مسئوليت جامع پيمانكاران

4-3-5 بيمه مسئوليت كارفرما در مقابل كاركنان 232

4-5 بيمه مهندسي عمليات ساختماني 233

233 (C.A.R) 1-4-5 بيمه تمام خطر پيمانكاران

2-4-5 بيمه سازه تكميل شده 235

3-4-5 بيمه كيفيت ساخت 235

(HSE) فصل ششم ايمني، بهداشت و محيط زيست

1-6 كليات 239

1-1-6 مفاهيم 240

2-1-6 مجوزهاي خاص و اقدامات قبل از اجرا 245

3-1-6 مسئوليت ايمني بهداشت كار و حفاظت محيط زيست 246

2-6 ايمني 247

1-2-6 كليات 247

2-2-6 ايمني عابران و مجاوران كارگاه ساختماني 248

3-2-6 جلوگيري از سقوط افراد 249

4-2-6 جلوگيري از حريق سوختگي و برق گرفتگي 250

1-4-2-6 كليات 250

2-4-2-6 مايعات قابل اشتعال 251

3-4-2-6 وسايل گرم كننده موقت 251

4-4-2-6 پخت قير و آسفالت 251

5-4-2-6 ديگ هاي بخار 252

6-4-2-6 برشكاري و جوشكاري با گاز و برق 253

7-4-2-6 مراقبت و نگهداري از سيلندرهاي گاز تح تفشار 254

8-4-2-6 وسايل و تجهيزات اطفاء حريق 255

ي

3-6 بهداشت كار محيط زيست تسهيلات بهداشتي و رفاهي 255

1-3-6 كليات 255

2-3-6 آب آشاميدني 258

3-3-6 ضوابط فضاها 258

4-3-6 ضوابط روشنايي 258

5-3-6 ضوابط تهويه 259

6-3-6 كمك هاي اوليه 259

4-6 وسايل و تجهيزات حفاظت فردي 259

1-4-6 كليات 259

2-4-6 تجهيزات ايمني 260

5-6 وسائل و سازه هاي حفاظتي 263

1-5-6 كليات 263

2-5-6 تجهيزات حفاظتي 263

6-6 وسائل، تجهيزات و ماشين آلات ساختماني 266

1-6-6 كليات 266

2-6-6 دستگاه ها و وسائل موتوري بالابر 269

3-6-6 وسائل موتوري نقل وانتقال خاك برداري و جابجايي مصالح ساختماني 273

7-6 وسايل دسترسي 274

1-7-6 كليات 274

2-7-6 داربست 274

3-7-6 نردبان 276

4-7-6 راه پله موقت 278

5-7-6 راه شي بدار و گذرگاه 278

8-6 ساير مقررات مربوط 279

1-8-6 كاربر روي بام ساختمان ها سقف هاي شي بدار و شكننده 279

2-8-6 نقاشي و پوشش سطوح با مواد شيميايي و يا ديگر مواد قابل اشتعال 280

فصل هفتم مسائل اوليه كارگاهي و نكات اجرايي

1-7 كليات 281

2-7 آماده كردن كارگاه (مديريت و سازماندهي) 281

1-2-7 تحويل اسناد، مدارك و نقشه هاي اجرايي پروژه و كنترل و تطبيق آن ها 282

1-1-2-7 رعايت حريمهاي طبيعي، مصنوعي و زيست محيطي (شامل قنات، نهرها، رودخانه، باغ و غيره) 284

2-1-2-7 نكات عمومي كنترل نقشه ها 289

ك

2-2-7 تحويل زمين و حصاركشي 291

1-2-2-7 تعيين حدود اربعه زمين و تطابق با مدارك مالكيت و نقشه هاي اجرايي (كنترل

نقشه ها با سايت و تحويل زمين)

293

3-2-7 تخريب ساختمان هاي موجود و پاك سازي محل 294

1-3-2-7 تخريب كف، سقف و ديوار 296

2-3-2-7 تخريب سازه هاي بتني 297

3-3-2-7 تخريب سازه هاي فلزي 297

4-3-2-7 تخريب دودكش هاي بلند صنعتي و سازه هاي مشابه 297

5-3-2-7 مصالح و ضايعات ناشي از تخريب 297

4-2-7 تسطيح محوطه، زهكشي و گودبرداري و حفاري 299

1-4-2-7 تسطيح محوطه 299

2-4-2-7 زهكشي 300

3-4-2-7 گودبرداري 301

1-3-4-2-7 الزامات ايمني در گودبرداري 302

4-4-2-7 حفاري چاه ها و مجاري آب و فاضلاب 304

5-2-7 گونيا كردن، پياده كردن نقشه و نقاط نشانه و مبدأ، خط گونيا يا خط مبنا 305

3-7 تجهيز كارگاه 305

1-3-7 انواع كمپ هاي تجهيز كارگاه 308

2-3-7 جاده هاي موقتي كارگاه 309

3-3-7 انبار كارگاهي 312

4-3-7 ساختمان هاي موقتي 313

5-3-7 منبع آب موقتي 316

6-3-7 منبع گرمايشي موقت 317

7-3-7 منبع برق موقتي 319

8-3-7 روشنايي كارگاهي 320

9-3-7 حمل ونقل در كارگاه 321

10-3-7 دستگا ههاي باربرداري 322

11-3-7 تجهيزات كاري سيار 324

4-7 تحويل، كنترل و نگهداري مصالح و اصول انبارداري 325

1-4-7 تحويل مصالح 325

2-4-7 تخليه بار 326

3-4-7 توزيع مصالح 327

4-4-7 ضايعات ناشي از جابجايي 328

5-4-7 كنترل هاي موجودي مصالح در كارگاه 330

ل

6-4-7 انتقال مصالح 332

7-4-7 انبار كردن مصالح 332

1-7-4-7 ضوابط انبار كردن 333

8-4-7 تحويل از انبار 347

5-7 عمليات برپايي و نصب اسكلت ساختمان 347

1-5-7 اجراي سازه هاي فولادي 347

2-5-7 اجراي سازه هاي بتني 349

3-5-7 نصب قطعات پيش ساخته بتني 350

6-7 برچيدن كارگاه 351

1-1 هدف

همچنین ببینید

دانلود جزوه مصور اشکالات اجرایی ساختمان های بنایی، بتنی و فولادی

نقل قول: دانلود جزوه مصور اشکالات اجرایی ساختمان های بنایی، بتنی و فولادی برای دانلود …