خانه / کتاب الکترونیک / جزوه اصول حرفه ای، خدمات مهندسی، مدیریت، ایمنی و کیفیت ساخت

جزوه اصول حرفه ای، خدمات مهندسی، مدیریت، ایمنی و کیفیت ساخت

جزوه اصول حرفه ای، خدمات مهندسی، مدیریت، ایمنی و کیفیت ساخت

صلاحیت اجرا (آشنایی با شرح وظایف پیمانکارو مسایل اولیه کارگاهی و نکات اجرای)

مربوط به دروه ارتقاء پایه نظام مهندسی نظارت از پایه ۳ به ۲

دانلود

فهرست مطالب / عنوان صفحه

فصل اول مبانی

۱-۱ هدف ۳

۲-۱ نظام فنی و اجرایی کشور ۴

۱-۲-۱ نقش نظام فنی و اجرایی ۴

۲-۲-۱ اصول و مبانی کلی حاکم بر نظام فنی و اجرایی ۵

۳-۲-۱ گستره نظام فنی و اجرایی ۵

۳-۱ اخلاق مهندسی ۶

۱-۳-۱ تعریف اخلاق ۶

۱-۱-۳-۱ ارزشهای اخلاقی ۷

۲-۱-۳-۱ رهبری اخلاقی ۸

۲-۳-۱ تاریخچه اخلاق ۹

۳-۳-۱ حرفه و اخلاق ۱۱

۱-۳-۳-۱ تعریف مهندس و مهندسی ۱۲

۴-۳-۱ اخلاق کار (شغلی) ۱۲

۱-۴-۳-۱ مبانی اخلاق مهندسی ۱۳

۲-۴-۳-۱ سوگندنامه مهندسی ۱۵

۳-۴-۳-۱ اخلاق مهندسی از منظر قانون ۱۶

۴-۴-۳-۱ مراحل تصمیم سازی ۱۸

۵-۳-۱ اخلاق حرفهای (سازمانی) ۲۰

۶-۳-۱ اخلاق پژوهشی ۲۲

۴-۱ مستندسازی ۲۲

۱-۴-۱ اهمیت مستندسازی ۲۴

۲-۴-۱ اهداف مستندسازی در نظام فنی و اجرایی ۲۵

۳-۴-۱ مراحل مستندسازی در پروژه های عمرانی ۲۵

۴-۴-۱ سیستم اطلاعاتی مستندسازی فنی ۲۹

فصل دوم مدیریت پروژه

۱-۲ کلیات ۳۱

د

۲-۲ سطوح مدیریت و برنامهریزی ۳۳

۳-۲ نقش های مدیریتی ۳۵

۴-۲ سازماندهی و ساختار سازمانی ۳۵

۱-۴-۲ انواع ساختارهای سازمانی ۳۶

۱-۱-۴-۲ ساختار وظیفه ای ۳۶

۲-۱-۴-۲ ساختار پروژه محور ۳۷

۳-۱-۴-۲ ساختار ماتریسی (خزانه ای) ۳۸

۴-۱-۴-۲ ساختار گروه های متداخل (گروهی) ۳۹

۵-۱-۴-۲ ساختار واحدهای مستقل ۴۰

۲-۴-۲ عوامل موثر در انتخاب ساختار سازمان ۴۱

۵-۲ وظایف مدیران پروژه و ویژگی های آن ها ۴۲

۱-۵-۲ وظایف مدیران پروژه ۴۲

۲-۵-۲ ویژگیهای مدیران پروژه ۴۵

۳-۵-۲ مشکلات اجرایی سیستم مدیریت پروژه ۴۵

۴-۵-۲ عوامل مهم و مؤثر در مدیریت ۴۶

۵-۵-۲ راهکارهای مؤثر اجرایی در مدیریت بهتر پروژه ۴۶

۶-۲ مدیریت نیروی انسانی ۴۷

۱-۶-۲ ماهیت و مفهوم مدیریت نیروی انسانی ۵۱

۲-۶-۲ راه های اثربخشی مدیر بر کارکنان ۵۰

۳-۶-۲ تجزیه وتحلیل شغل ۵۱

۴-۶-۲ فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی ۵۱

۵-۶-۲ فرآیند کارمند یابی ۵۱

۶-۶-۲ ارزیابی عملکرد ۵۲

۷-۶-۲ نقش عوامل انسانی در پیشرفت پروژه های عمرانی ۵۲

۸-۶-۲ عوامل کاهش کارایی نیروی انسانی ۵۳

۹-۶-۲ عوامل افزایش کارایی نیروی انسانی ۵۴

۱۰-۶-۲ نقش انگیزش در کارایی نیروی انسانی ۵۴

۱۱-۴-۲ عوامل مؤثر در افزایش کارایی ۵۵

۷-۲ مهارت های اساسی ارتباطات در مدیریت پروژه ۵۶

۱-۷-۲ ارتباط یک طرفه و دوطرفه ۵۶

۲-۷-۲ استفاده از مهارت های ارتباطی در انجام مذاکره ۵۷

۸-۲ مدیریت مهندسی ارزش ۵۷

۵۸ (Development) 1-8-2 مدیریت مهندسی ارزش و توسعه

۲-۸-۲ ارزش از دیدگاه اقتصادی، تئوری و مفهومی ۶۰

ه

۳-۸-۲ ضرورت به کارگیری مهندسی ارزش در فرآیند مدیریت طرح های عمرانی ۶۱

۴-۸-۲ مدیریت یا مهندسی ارزش ۶۲

۵-۸-۲ زمان شروع به کار مهندسی ارزش ۶۲

۶-۸-۲ چگونگی ارتقاء ارزش ۶۳

۷-۸-۲ ساختار و خصوصیات واحد مدیریت ارزش ۶۴

۸-۸-۲ شرح خدمات عمومی مهندسی ارزش ۶۴

۹-۸-۲ اهداف مدیریت مهندسی ارزش ۶۵

فصل سوم آشنایی با انواع قراردادهای عمرانی

۱-۳ کلیات ۶۷

۱-۱-۳ مفاهیم ۶۸

۲-۳ مبانی حقوقی قرارداد ۷۰

۱-۲-۳ مفاهیم حقوقی ۷۱

۲-۲-۳ شرایط صحت قرارداد ۷۳

۳-۲-۳ قراردادهای دولتی (اداری) ۷۴

۳-۳ مروری بر فرآیند اجرای پروژه های عمرانی ۷۵

۱-۳-۳ شرح خدمات مرحله اول (مطالعات مقدماتی) ۷۵

۲-۳-۳ شرح خدمات مرحله دوم (تهیه نقشه) ۷۸

۳-۳-۳ شرح خدمات مرحله سوم (اجرا) ۷۹

۴-۳-۳ شرح خدمات مرحله چهارم (تعمیر و نگهداری) ۸۳

۴-۳ قراردادهای پیمانکاری ۸۴

۱-۴-۳ ضمانت اجرای شرایط پیمان ۸۵

۲-۴-۳ متن موافقت نامه ۸۶

۵-۳ شرایط پیمان ۸۹

۱-۵-۳ شرایط عمومی پیمان ۸۹

۲-۵-۳ شرایط خصوصی پیمان ۱۳۶

۶-۳ انواع قراردادها و روش های اجرای پروژه ۱۳۹

۱-۶-۳ روشهای پرداخت ۱۴۱

۱-۱-۶-۳ قراردادهای قیمت مقطوع (کلی، سرجمعی یا یک قلم) ۱۴۱

۱-۱-۱-۶-۳ روش کار ۱۴۱

۲-۱-۱-۶-۳ کاربردها ۱۴۲

۳-۱-۱-۶-۳ مزایا و محدودیت ها ۱۴۲

۴-۱-۱-۶-۳ نحوه محاسبه پیشرفت فیزیکی ۱۴۲

و

۲-۱-۶-۳ قراردادهای فهرست بهایی (متره) ۱۴۲

۱-۲-۱-۶-۳ مزایا و محدودیت ها ۱۴۴

۳-۱-۶-۳ قراردادهای باقیمت سود ثابت بر هزینه (اضافه بر هزینه) ۱۴۵

۱-۳-۱-۶-۳ قراردادهای هزینه به علاوه درصد ثابت ۱۴۷

۲-۳-۱-۶-۳ قرارداد هزینه به علاوه حق الزحمه ثابت ۱۴۷

۳-۳-۱-۶-۳ پرداخت به علاوه درصدی از هزینه ها تا سقف حداکثری تضمین شده ۱۴۷

۴-۳-۱-۶-۳ پرداخت هزینه به علاوه درصد متغیر انگیزشی ۱۴۸

۵-۳-۱-۶-۳ قرارداد هزینه به علاوه حق الزحمه توافقی ۱۴۸

۶-۳-۱-۶-۳ شیوه پیمان مدیریت (دستمزدی) ۱۴۹

۴-۱-۶-۳ قراردادهای مبلغ مقطوع با تعدیل اقتصادی ۱۵۰

۱-۴-۱-۶-۳ انواع تعدیل ۱۵۰

۵-۱-۶-۳ قراردادهای برآورد مطلوب یا هزینه هدف ۱۵۱

۶-۱-۶-۳ قرارداد بر اساس برنامه ریزی پیشرفت کار ۱۵۲

۷-۱-۶-۳ قرارداد بر اساس مترمربع زیربنا ۱۵۲

۲-۶-۳ روش اجرا ۱۵۲

۱-۲-۶-۳ قرارداد امانی (تک عاملی) ۱۵۲

۲-۲-۶-۳ قراردادهای امانی دوعاملی ۱۵۳

۳-۲-۶-۳ قرارداد طرح و ساخت (دوعاملی) ۱۵۴

۱-۳-۲-۶-۳ قرارداد کلید در دست ۱۵۷

۲-۲-۲-۶-۳ قرارداد طرح و ساخت ۱۵۸

۱۵۹ (E.P.C و E.P) 3-2-2-6-3 قرارداد طراحی، پشتیبانی و اجرا

۴-۲-۶-۳ قراردادهای متعارف (سه عاملی) ۱۶۱

۵-۶-۶-۳ قراردادهای چهار عاملی (حضور مدیریت طرح) ۱۶۳

۳-۶-۳ روش تأمین مالی ۱۶۵

۱۶۵ (B.O.T) 1-3-6-3 قرارداد احداث، بهره برداری، انتقال

۱۶۷ (B.O.O) 2-3-6-3 قرارداد احداث، تملیک بهره برداری

۱۶۷ (B.O.O.T) 3-3-6-3 قرارداد ساخت، تملیک بهره برداری، انتقال

۱۶۷ (B.T.O) 4-3-6-3 قرارداد احداث، انتقال، بهره برداری

۱۶۸ (B.L.T) 5-3-6-3 قرارداد احداث، اجاره و انتقال

۱۶۸ (B.T) 6-3-6-3 قرارداد ساخت و انتقال

۷-۳-۶-۳ قرارداد بیع متقابل (فاینانس) ۱۶۸

۸-۳-۶-۳ قرارداد مشارکت در ساخت ۱۶۸

۹-۳-۶-۳ قراردادهای یکپارچه (خرید خدمات تخصصی) ۱۶۹

ز

فصل چهارم مسئولیتها، وظایف و اختیارات اشخاص مرتبط با ساختمان

۱-۴ کلیات ۱۷۰

۲-۴ اشخاص حقیقی ۱۷۰

۳-۴ اشخاص حقوقی ۱۷۰

۱-۳-۴ کارفرما ۱۷۱

۱-۱-۳-۴ وظایف کارفرما ۱۷۲

۲-۱-۳-۴ اختیارات کارفرما ۱۷۴

۲-۳-۴ مشاور ۱۷۶

۱-۲-۳-۴ وظایف مشاور ۱۷۶

۲-۲-۳-۴ انواع مهندسین مشاور

۳-۲-۳-۴ طبقه بندی و تشخیص صلاحیت مشاوران

۴-۲-۳-۴ فرآیند ارجاع کار به مشاوران

۱-۴-۲-۳-۴ اهمیت انتخاب مشاور مناسب

۲-۴-۲-۳-۴ آیین نامه خرید خدمات مشاوره

۳-۳-۴ پیمانکار ۱۸۰

۱-۳-۳-۴ مفاهیم ۱۸۰

۲-۳-۳-۴ وظایف پیمانکار ۱۸۲

۳-۳-۳-۴ سازمان مؤسسات پیمانکاری

۴-۳-۳-۴ رتبهبندی پیمانکاران

۵-۳-۳-۴ طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران

۶-۳-۳-۴ تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت غیر صنعتی

۷-۳-۳-۴ انتخاب پیمانکاران (مناقصه و ضوابط برگزاری آن)

۱-۷-۳-۳-۴ مناقصه

۲-۷-۳-۳-۴ طبقه بندی مناقصه

۳-۷-۳-۳-۴ قانون برگزاری مناقصه

۴-۷-۳-۳-۴ کمیسیون مناقصه

۵-۷-۳-۳-۴ فرآیند برگزاری مناقصات

۶-۷-۳-۳-۴ فراخوان مناقصه

۷-۷-۳-۳-۴ اسناد مناقصه

۸-۷-۳-۳-۴ محتوای پاکت ها در مناقصه

۹-۷-۳-۳-۴ ارزیابی کیفی مناقصه گران

۱۰-۷-۳-۳-۴ ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها

ح

۱۱-۷-۳-۳-۴ گشایش پیشنهادها

۱۲-۷-۳-۳-۴ ارزیابی فنی و بازرگانی پیشنهادها

۱۳-۷-۳-۳-۴ ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه

۱۴-۷-۳-۳-۴ انعقاد قرارداد

۱۵-۷-۳-۳-۴ تجدید یا لغو مناقصه

۱۶-۷-۳-۳-۴ نحوه رسیدگی به شکایت

۱۷-۷-۳-۳-۴ وظایف پیمانکار در مناقصه

۱۸-۷-۳-۳-۴ دامنه قیمت مناقصه گران

۱۹-۷-۳-۳-۴ مناقصه از دیدگاه مناقصه گر

۴-۳-۴ مدیر طرح

۵-۳-۴ رئیس کارگاه

۶-۳-۴ ذینفعان پروژه

۴-۴ مدیریت، مکاتبات، گردش کار و نحوه اجرای پروژه و ارتباط بین عوامل اجرایی ۱۸۴

۱-۴-۴ پروژه های دولتی ۱۸۴

۲-۴-۴ پروژه های خصوصی ۱۸۵

۱-۲-۴-۴ مفاهیم ۱۸۵

۲-۲-۴-۴ مراجع صدور پروانه ۱۸۵

۳-۲-۴-۴ سازمان نظام مهندسی ساختمان ۱۸۶

۴-۲-۴-۴ طراح ۱۸۶

۵-۲-۴-۴ مجری ۱۸۷

۱-۵-۲-۴-۴ وظایف و مسئولیت های مجری ۱۸۸

۲-۵-۲-۴-۴ دفاتر مهندس اجرای ساختمان ۱۹۱

الف) شرایط و حدود صلاحیت ۱۹۲

ب) ظرفیت اشتغال ۱۹۳

۳-۵-۲-۴-۴ مجریان حقوقی ۱۹۶

الف) شرایط احراز صلاحیت ۱۹۷

ب) حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال ۱۹۷

پ) ضوابط تکمیلی ۲۰۰

۴-۵-۲-۴-۴ مجریان انبوه ساز مسکن ۲۰۱

۵-۵-۲-۴-۴ ضوابط دفاتر طرح و اجرا ۲۰۵

۶-۵-۲-۴-۴ شرایط عمومی قراردادهای اجرای ساختمان ۲۰۶

۷-۵-۲-۴-۴ شرایط خصوصی قراردادهای اجرای ساختمان ۲۱۷

۸-۵-۲-۴-۴ شرایط کلی حاکم بر قراردادهای اجرای ساختمان ۲۱۸

۶-۲-۴-۴ ناظر ۲۲۱

ط

۵-۴ آشنایی با ضوابط مالیاتی ۲۲۲

فصل پنجم صنعت بیمه در ساختمان

۱-۵ کلیات ۲۲۵

۲-۵ بیمه های اجتماعی ۲۲۶

۳-۵ بیمه مسئولیت عملیات ساختمانی ۲۲۷

۱-۳-۵ بیمه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث ۲۲۷

۲-۳-۵ بیمه مسئولیت مدنی حرفهای مهندسین طراح، محاسب، ناظر ساختمان ۲۳۰

۲۳۲ (C.G.L) 3-3-5 بیمه مسئولیت جامع پیمانکاران

۴-۳-۵ بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان ۲۳۲

۴-۵ بیمه مهندسی عملیات ساختمانی ۲۳۳

۲۳۳ (C.A.R) 1-4-5 بیمه تمام خطر پیمانکاران

۲-۴-۵ بیمه سازه تکمیل شده ۲۳۵

۳-۴-۵ بیمه کیفیت ساخت ۲۳۵

(HSE) فصل ششم ایمنی، بهداشت و محیط زیست

۱-۶ کلیات ۲۳۹

۱-۱-۶ مفاهیم ۲۴۰

۲-۱-۶ مجوزهای خاص و اقدامات قبل از اجرا ۲۴۵

۳-۱-۶ مسئولیت ایمنی بهداشت کار و حفاظت محیط زیست ۲۴۶

۲-۶ ایمنی ۲۴۷

۱-۲-۶ کلیات ۲۴۷

۲-۲-۶ ایمنی عابران و مجاوران کارگاه ساختمانی ۲۴۸

۳-۲-۶ جلوگیری از سقوط افراد ۲۴۹

۴-۲-۶ جلوگیری از حریق سوختگی و برق گرفتگی ۲۵۰

۱-۴-۲-۶ کلیات ۲۵۰

۲-۴-۲-۶ مایعات قابل اشتعال ۲۵۱

۳-۴-۲-۶ وسایل گرم کننده موقت ۲۵۱

۴-۴-۲-۶ پخت قیر و آسفالت ۲۵۱

۵-۴-۲-۶ دیگ های بخار ۲۵۲

۶-۴-۲-۶ برشکاری و جوشکاری با گاز و برق ۲۵۳

۷-۴-۲-۶ مراقبت و نگهداری از سیلندرهای گاز تح تفشار ۲۵۴

۸-۴-۲-۶ وسایل و تجهیزات اطفاء حریق ۲۵۵

ی

۳-۶ بهداشت کار محیط زیست تسهیلات بهداشتی و رفاهی ۲۵۵

۱-۳-۶ کلیات ۲۵۵

۲-۳-۶ آب آشامیدنی ۲۵۸

۳-۳-۶ ضوابط فضاها ۲۵۸

۴-۳-۶ ضوابط روشنایی ۲۵۸

۵-۳-۶ ضوابط تهویه ۲۵۹

۶-۳-۶ کمک های اولیه ۲۵۹

۴-۶ وسایل و تجهیزات حفاظت فردی ۲۵۹

۱-۴-۶ کلیات ۲۵۹

۲-۴-۶ تجهیزات ایمنی ۲۶۰

۵-۶ وسائل و سازه های حفاظتی ۲۶۳

۱-۵-۶ کلیات ۲۶۳

۲-۵-۶ تجهیزات حفاظتی ۲۶۳

۶-۶ وسائل، تجهیزات و ماشین آلات ساختمانی ۲۶۶

۱-۶-۶ کلیات ۲۶۶

۲-۶-۶ دستگاه ها و وسائل موتوری بالابر ۲۶۹

۳-۶-۶ وسائل موتوری نقل وانتقال خاک برداری و جابجایی مصالح ساختمانی ۲۷۳

۷-۶ وسایل دسترسی ۲۷۴

۱-۷-۶ کلیات ۲۷۴

۲-۷-۶ داربست ۲۷۴

۳-۷-۶ نردبان ۲۷۶

۴-۷-۶ راه پله موقت ۲۷۸

۵-۷-۶ راه شی بدار و گذرگاه ۲۷۸

۸-۶ سایر مقررات مربوط ۲۷۹

۱-۸-۶ کاربر روی بام ساختمان ها سقف های شی بدار و شکننده ۲۷۹

۲-۸-۶ نقاشی و پوشش سطوح با مواد شیمیایی و یا دیگر مواد قابل اشتعال ۲۸۰

فصل هفتم مسائل اولیه کارگاهی و نکات اجرایی

۱-۷ کلیات ۲۸۱

۲-۷ آماده کردن کارگاه (مدیریت و سازماندهی) ۲۸۱

۱-۲-۷ تحویل اسناد، مدارک و نقشه های اجرایی پروژه و کنترل و تطبیق آن ها ۲۸۲

۱-۱-۲-۷ رعایت حریمهای طبیعی، مصنوعی و زیست محیطی (شامل قنات، نهرها، رودخانه، باغ و غیره) ۲۸۴

۲-۱-۲-۷ نکات عمومی کنترل نقشه ها ۲۸۹

ک

۲-۲-۷ تحویل زمین و حصارکشی ۲۹۱

۱-۲-۲-۷ تعیین حدود اربعه زمین و تطابق با مدارک مالکیت و نقشه های اجرایی (کنترل

نقشه ها با سایت و تحویل زمین)

۲۹۳

۳-۲-۷ تخریب ساختمان های موجود و پاک سازی محل ۲۹۴

۱-۳-۲-۷ تخریب کف، سقف و دیوار ۲۹۶

۲-۳-۲-۷ تخریب سازه های بتنی ۲۹۷

۳-۳-۲-۷ تخریب سازه های فلزی ۲۹۷

۴-۳-۲-۷ تخریب دودکش های بلند صنعتی و سازه های مشابه ۲۹۷

۵-۳-۲-۷ مصالح و ضایعات ناشی از تخریب ۲۹۷

۴-۲-۷ تسطیح محوطه، زهکشی و گودبرداری و حفاری ۲۹۹

۱-۴-۲-۷ تسطیح محوطه ۲۹۹

۲-۴-۲-۷ زهکشی ۳۰۰

۳-۴-۲-۷ گودبرداری ۳۰۱

۱-۳-۴-۲-۷ الزامات ایمنی در گودبرداری ۳۰۲

۴-۴-۲-۷ حفاری چاه ها و مجاری آب و فاضلاب ۳۰۴

۵-۲-۷ گونیا کردن، پیاده کردن نقشه و نقاط نشانه و مبدأ، خط گونیا یا خط مبنا ۳۰۵

۳-۷ تجهیز کارگاه ۳۰۵

۱-۳-۷ انواع کمپ های تجهیز کارگاه ۳۰۸

۲-۳-۷ جاده های موقتی کارگاه ۳۰۹

۳-۳-۷ انبار کارگاهی ۳۱۲

۴-۳-۷ ساختمان های موقتی ۳۱۳

۵-۳-۷ منبع آب موقتی ۳۱۶

۶-۳-۷ منبع گرمایشی موقت ۳۱۷

۷-۳-۷ منبع برق موقتی ۳۱۹

۸-۳-۷ روشنایی کارگاهی ۳۲۰

۹-۳-۷ حمل ونقل در کارگاه ۳۲۱

۱۰-۳-۷ دستگا ههای باربرداری ۳۲۲

۱۱-۳-۷ تجهیزات کاری سیار ۳۲۴

۴-۷ تحویل، کنترل و نگهداری مصالح و اصول انبارداری ۳۲۵

۱-۴-۷ تحویل مصالح ۳۲۵

۲-۴-۷ تخلیه بار ۳۲۶

۳-۴-۷ توزیع مصالح ۳۲۷

۴-۴-۷ ضایعات ناشی از جابجایی ۳۲۸

۵-۴-۷ کنترل های موجودی مصالح در کارگاه ۳۳۰

ل

۶-۴-۷ انتقال مصالح ۳۳۲

۷-۴-۷ انبار کردن مصالح ۳۳۲

۱-۷-۴-۷ ضوابط انبار کردن ۳۳۳

۸-۴-۷ تحویل از انبار ۳۴۷

۵-۷ عملیات برپایی و نصب اسکلت ساختمان ۳۴۷

۱-۵-۷ اجرای سازه های فولادی ۳۴۷

۲-۵-۷ اجرای سازه های بتنی ۳۴۹

۳-۵-۷ نصب قطعات پیش ساخته بتنی ۳۵۰

۶-۷ برچیدن کارگاه ۳۵۱

۱-۱ هدف

همچنین ببینید

دانلود جزوه مصور اشکالات اجرایی ساختمان های بنایی، بتنی و فولادی

نقل قول: دانلود جزوه مصور اشکالات اجرایی ساختمان های بنایی، بتنی و فولادی برای دانلود …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جهت ارسال معادله زیر را تکمیل کنید * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.